مشاركت مردم؛ انتخاب اصلح و اقتصاد توسعهگرا

Shargh - - اقتصاد -

انتخابــات دوره دوازدهم آغــاز دورهاي جدید در تاریــخ معاصر ایــران براي بهفعــلدرآوردن فرصتهــاي بزرگ اســت؛ آیندهاي کــه به قول رئیسجمهوری دوره دوازدهم، روحاني، سرشــار از ســازندگي و عزت براي ملت ایران خواهد بود. آنچه مهم اســت، توجه به انجــام کار در دنیایي اســت که بهره آن با محاســبه الهی توأم اســت؛ ازایــنرو خدمت به مردم مشــتاق و امیدوار ایران با رضــای الهی و بــا خلوص نیتهــا در عرصه فعالیتها ميتواند ثمرات کارها را در چهار سال آینده به روشني بروز دهد.

در مجموع 23میلیــونو 549هزارو 617 رأی از تعداد 41میلیونو 220هــزارو 131 رأی صحیح مأخــوذه، معادل 57 درصــد آرا نشــان از توقع قاطبه اکثــر مــردم از رئیسجمهــوري روحاني بــراي ادامه برنامههــاي دولت تدبیــر و امید در آینده اســت؛ برنامهاي که ریشه آن اقتصاد است. اقتصاد مولدي که باید بــا درونزایي و بهرهگیري از ظرفیتهاي ملي نگاهي به بیرون داشته باشد؛ یعني برونگرا باشد.

توجه اکید براي تدوین دیپلماســي پایدار براي تولید براســاس اقلام وارداتي کشورهاي اطراف، برای صادرات و کســب منابــع ارزي برای ارتقای ارزش پــول ملي، جلــب منابع مالــي خارجي با برنامهریزي حداقل پنج پروژه اقتصادي اشتغالزا در هریــك از اســتانهاي کشــور بــا هــدف رفع بــيکاري، توجه به نوکــردن فناوريهــاي مورد نیاز در کارگاهها و کارخانجات کشــور بر اســاس موجهــاي ســوم و چهــارم تکنولــوژي با هدف تولید رقابتی با محصولات کشــورهاي همسایه و جهان، اتخاذ سیاستهاي ثابت پولي و مالي براي حرکتآفرینــي مطمئن از جانب ســرمایهگذاران اقتصادي و بهویژه رفــع ناکارآمديهاي مدیریتي در چهار ســال گذشــته از نکات مهمي است که دولت دوازدهم براي توســعه و پیشرفت متوازن اقتصــادي و اجتماعــي باید مطمح نظر داشــته باشــد. نکته مهم دیگر نگاه ویــژه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشــور بهعنوان پایلوت ورود به WTO در عرصــه خصوصيســازي مدیریــت و فعالیتهایی اســت که مأموریتهاي مؤثري را با توجه به عملکرد مثبت این مناطق در چهار سال گذشته توانسته به دنبال داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.