عربستان – آمریکا؛ با هم پیروز میشویم

Shargh - - روزنامه -

سحرطلوعي: تصاویر ملک سلمان در کنار ترامپ راهبهراه به در و دیوار خیابانهای ریاض آویزان است. عربستانیها میزبان رئیسجمهور آمریکا در نخستین سفر خارجیاش هستند. هدف روشن است؛ تشکیل اتحاد عربی- اسلامی و آمریکا. شــعار «ما در کنار هم پیروز میشویم» در کنار همان عکسها پیشروی شهروندان سعودی است. عربستان به دنبال تضمینی برای امنیت خود در منطقه است و آمریکا هم در پی بازار فروش تجهیزات نظامی خود. ترامپ و ملک سلمان درباره مسائل امنیتی منطقه، معاملات نظامی و اقتصادی گفتوگو خواهند کرد. عکس : AFP

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.