یک سفر خارجی و یک معامله نظامی ۱۱۰ میلیارددلاری

Shargh - - روزنامه -

با تیتر یک روزنامه ایندیپندنت جزئیات قراردادهای سنگین آمریکا و عربستان در سفر اخیر ترامپ به ریاض دستمان میآید؛ ۱۱۰ میلیارد دلار از ۲۸۰ میلیارد دلار قراردادی که آمریکا و عربستان امضا کردهاند، مربوط به خریدوفروش تجهیزات نظامی است. این روزنامه عکسی از ملکســلمان، دونالد و ملانیا ترامــپ را در موزه هنرهای معاصر ریاض در صفحه یک خود منتشــر کرده است. رئیسجمهور آمریکا در نخستین ســفر خارجی خود به عربستان رفته تا درباره بسیاری از موضوعات منطقهای و جهان اســلام با پادشــاه عربستان گفتوگو کنــد. تحکیم روابط جهان غرب و در رأس آنها آمریکا با کشــورهای عربی - اسلامی و حاشیه خلیجفارس مهمترین هدف این سفر است. اینکــه روزنامه ایندیپندنت روی موضــوع معاملات نظامی آمریکا و عربستان مانور میدهد، به این دلیل است که جامعه اروپایی موافق فروش تجهیزات نظامی به عربستان نیست. جامعه بریتانیا از حضور نظامی عربســتان در یمن ناراضی است. این جامعه همچنین نسبت به معامله نظامی بریتانیا و عربســتان هم واکنش نشان داده است. خبر دیگر ایندیپندنت این اســت که محافظهکاران بریتانیا هرگز نتوانســتهاند رضایت طبقه کارگر بریتانیا را جلب کنند. ایندیپندنت مدعی اســت نظرسنجیها نشان میدهد حزب کارگر همواره به این طبقه اجتماعی بریتانیا توجه بیشتری نشان داده و بیشتر توانسته به خواستههای آنها رسیدگی کند. این درحالی است که ترزا می به محض حضور در دفتر نخستوزیری ادعا کرده بود دولت او برای فعالیت و کمک به طبقه کارگر به میدان آمده است.

نکته: گزارشهای ایندیپندنت درباره سفر ترامپ به عربستان و همچنین مسائل داخلی بریتانیا خواندنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.