نشست تاریخی آمریکا و عربستان در ریاض

Shargh - - روزنامه -

پیش از اینکه نشســت تاریخی آمریکا و عربســتان برگزار شــود، ســعودیها برنامه اســتقبال از رئیسجمهور آمریکا را بهگرمی به جا آوردهاند. روزنامه الشرقالاوســط اجرای مراســم رقص شمشیر را در عکسهای منتشرشــده در صفحه یک به تصویر کشیده است. ملکسلمان، شــاهزادههای ســعودی و ترامپ هر کدام شمشیری در دســت دارند و آواز رزم عربی میخواننــد، هلهله میکنند و دور میگردند. عکس دیگر مربوط اســت به مراســم استقبال رسمی از رئیسجمهور آمریکا و ملانیا ترامپ، ایوانکا و همســرش در ریاض. الشرقالاوســط در تیتر یک از برگزاری نشستی تاریخی میان دو کشور در ریاض خبر داده و نوشته این نشست و توافقات صورتگرفته در آن روابط جهان اسلام و کشورهای عربی را با آمریکا محکمتر و عمیقتر از قبــل خواهد کرد. بــه گزارش الشرقالاوســط، ارزش قراردادهای اقتصادی و امنیتی و نظامی منعقدشده میان عربستان و آمریکا، ۲۸۰ میلیارد دلار است. در بخشی از صفحه یک این روزنامه به اظهارات تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا، اشاره شده اســت. او به سعودیها تضمین داده در صورت بروز تهدیدات ایرانی، آمریکا با عربستان همکاری خواهد کرد. البته تیلرسون درباره یمن و وقایع آن هم ادعا کرده دخالتهای نظامی هرگز موفقیتی برای این کشــور به دســت نیاورده است. این روزنامه سعودی در صفحه یک خود به انتخابات ریاستجمهوری در ایران هم پرداخته و خبر پیروزی حسن روحانی را منتشر کرده است.

نکته: صفحه یک الشرقالاوسط بیشتر از هر موضوعی در خدمت سفر ترامپ به ریاض است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.