با هم پیروز میشویم

Shargh - - روزنامه -

ســفر رئیسجمهور آمریکا به عربستان، نشنالنیوز امارات را وادار به واکنش کرده است. شــعار و مانیفست این سفر تیتر یک روزنامه اماراتی اســت؛ با هم پیروز میشویم. این شعار همراه با عکسهای ملکسلمان و دونالد ترامپ به در و دیوار خیابانهای ریاض، پایتخت عربســتان، آویزان است. نشنالنیوز نوشــته رئیسجمهور آمریکا در نخســتین سفر خارجی خود راهی عربستان شده تا با طرف سعودی دربــاره امنیت، اقتصاد و فروش تجهیــزات نظامی گفتوگو کند. در گزارش نشــنالنیوز میخوانیم به محض اینکه چرخهای هواپیمای ایــر فورس وان )هواپیمای ویژه ســفرهای رئیسجمهور آمریکا( به زمین فرودگاه ریاض برخورد کرده، ترامپ برای جمع استقبالکنندگان دست تکان داده است. ملانیا ترامپ، همسر رئیسجمهور آمریکا، نیز در این سفر او را همراهی کرده است. ملکسلمان، پادشاه عربستان و هیئت همراه از ترامپ استقبال کردهاند. به گزارش نشنالنیوز تمام مســیر حرکت خودروی ترامپ در ریاض و البته سراســر این شهر با تصاویر رئیسجمهور آمریکا و ملکســلمان و شــعار «با هم پیروز میشویم» تزیین شده است. نورهای آبی، قرمز و سفید همچنین برای تزیین ساختمان محل اقامت ترامپ استفاده شده است. نشنالنیوز نوشته سفر ترامپ به عربستان برای تجدیدنظر در رابطه عربستان و دیگر کشورهای عربی جهان اسلام و حاشیه خلیجفارس با آمریکا ترتیب داده شده است. طرفین در پی محکمترکردن این رابطه هستند.

نکته: صفحه یک نشنالنیوز دربست در خدمت سفر ترامپ به عربستان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.