م ها بحنثشمای،رأ نتیخلاتهرانبشخابهارتدواراهرا فبارعهلااحتم اال به « نشهرحداررشادفنيشراق» سگفت:ت

Shargh - - جامعه - معصومه اصغری

درحالیکه اصــلاحطلبــــان شـــاد از برندهشــدن بلامنــازع در انتخابــات ریاســتجمهوری و شــوراها در تهران و کل کشــورند، برخی اخبار و اظهارات غیرمرتبط به نظر به دنبال ایجاد حاشیه در این فضا هســتند. یکی از این مباحث آغــاز صحبتهایــی دربــاره انتخــاب شــهردار آینده تهران اســت. محســن هاشــمی، نفر اول لیست تهران که حالا رکورددار بیشــترین رأی تاریخ شوراست، در گفتوگــو با «شــرق» بیــان اینگونه بحثها را در شــرایط فعلی، انحرافی و برای ازبینبردن شــیرینی انتخاب لیست امید برای مردم میداند.

محســن هاشــمی در پاســخ بــه «شــرق» درباره اینکه چرا باید او از میان همه لیســت و ســایر رقبا با این اقبال از ســوی مردم و رأئــی بیســابقه همراه شــود؟ گفت: ایــن رأی نتیجــه زحمات و نظــرات اعتدالــی حضــرت آیــتالله هاشمیرفسنجانی است و «اگر اعتباری به ما هست قطعا از ایشــان داریم». او خشــنود است که مردم با این رأی نشــان دادند آیتالله هاشمیرفسنجانی همچنان زنده است.

هاشــمی روز گذشــته هــم در شــرایطی که باز هــم برخی اظهــارات و گمانهزنیهای بــدون پایه و حاشــیهای پیرامــون گزینههــای شــورای جدید برای شــهرداری تهران مطرح شــده بود، در پاسخ به «شــرق» این اظهــارات و اخبــار را «انحرافی» و «زودرس» خوانــد و گفت: «این صحبتها را برخی افراد با هــدف اختلافافکنی و رســیدن به اهداف جناح خود مطرح میکنند تا شــیرینی این پیروزی و اقبال بینظیر مردم را خراب کنند. در شــرایطی که بهتازگی نتایج قطعی اعلام شــده و مردم شــیرینی رأی به لیســت امید را تجربه میکننــد، بیان چنین مطالبی، مباحثی انحرافی اســت. او گفت: همگان میدانند که انتخاب رئیس شــورا و هیئترئیســه، کمیســیونهای اصلی و در نهایت انتخاب شهردار تهران بحث داخلی و مهم همه ۲۱ عضو شوراست که در زمان مشــخص آن )۱۲ مرداد به بعد( درباره آنها تصمیمگیری میکنند». هاشــمی با بیان اینکه در زمــان مناســب همــه گزینههــا و آلترناتیوهاي شــهرداری تهران مطــرح و بررســی و در نهایت با رأی همه ۲۱ نفر انتخاب خواهد شد، گفت: انتخاب شهردار بحثی داخلی و مربوط به اعضای شوراست که نباید به موضــوع آن حالتی انحرافی و اختلافی داد.

در روزهای گذشــته برخی گمانهزنیها پیرامون انتخاب محســن هاشمیرفسنجانی برای شهرداری تهران مطرح شد که این قضیه با واکنشهای زیادی همراه شــد. چراکه در صــورت انتخاب او به عنوان شهردار باید از شورای شهر انصراف دهد و به همین دلیل لیســت ۲۱نفره امید که همــه با رأی مردم به شــورا راه یافتهانــد، ۲0نفره خواهد شــد و نفر اول علیالبــدل که مهدی چمران اســت، به عنوان نفر جدید به شورای شهر راه خواهد یافت.

روز گذشــته عــلاوه بر محســن هاشــمی، زهرا نژادبهــرام یکــی دیگــر از منتخبــان مــردم برای شــورای شــهر تهران نیز بیان کرد: آقای هاشمی با رأی بیســابقه و بالایی که دارند، متوجه موقعیت مهم و حســاس خودشان هســتند و از این اعتماد مردم در جهت قوامبخشــیدن به شــرایط شــورای پنجم بهره میگیرند. او با اشاره به تجارب محسن هاشمی در مترو تهران تأکیــد کــرد تجربه و شــناخت ظرفیتهای شــهرداری تهران همــان کمک بزرگی اســت که آقــای هاشــمی میتوانــد به اعضای شــورای شــهر تهران و بهبــود امور کند. نژادبهرام با اشــاره به حماســه تهرانیها در این انتخابات با بیان اینکه لیســت امید از ایــن به بعد نماینــده همه مردم تهــران و حتی آنهایی اســت که به این لیست رأی ندادهاند، گفت: مردم پس از ســالها به اصلاحطلبــان رأی داده و اعتمــاد کردهانــد و باید این اعتماد را به هر شــکل ممکن حفظ کنیم.

حواشي زود هنگام انتخاب شهردار در دوره چهارم سهم اصلاحطلبان از کرسیهای شوراها در کل کشور آنگونه که پیشبینی میشد، نبود. این سهم در دوره پنجم )دوره اخیر( بسیار بیشتر و غالب بود و نتیجه آن در برخی از شهرها و استانها در نوع خود حماسه محسوب میشود

موضــوع انتخاب شــهردار از جهــت اهمیت و حواشــیاي که همیشــه داشته اســت، از مدتها قبل از دوره انتخاب شــروع میشــود و گزینههای مختلفی را افراد مرتبط و غیرمرتبط مطرح میکنند. در شــرایط کنونی که شورای شهر تهران به واسطه انتخاب و خواســت مردم تهران پس از ســه دوره دچار یک تحول اساســی شده و لیست امید به طور کامل کرســیهای شــورا را از آن خود کرده اســت، موضوع انتخاب کســی که بعد از ۱۲ ســال ســکان شــهرداری تهران را به دســت بگیــرد، از مهمترین حواشــی این روزهاســت؛ حواشــیاي کــه به نظر میرسد عدهای از جناح کنارزدهشده اصولگرا بیشتر به دنبــال گلآلودکردن آب و گرفتن ماهی موردنظر خود یعنی اختلافافکنی هستند.

در ابتدای دوره چهارم شــورای شهر تهران که همزمان با دولــت یازدهم بود، تعدادی از اعضای مهــم و اثرگذار شــورا که از جریــان اصلاحطلب هم بودند رأی مردم را کنار گذاشــته و به مجلس و دولــت رفتند و ایــن شــانس اصلاحطلبان بود که اعضــای علیالبدل هــم اصلاحطلب بودند و جایگزین شــدند. این تجربه در پشتکردن به رأی مردم باعث شــد که اصلاحطلبــان در دوره پنجم و درحالــی که قرار بود ریســکی تاریخی روی یک لیســت جامع داشته باشــند، میثاقنامهای را تهیه و متقاضیــان حضور در لیســت را ملزم به امضا و رعایت آن کنند. یکی از بندهای مهم این میثاقنامه بنا بر اعلام اعضای لیســت این اســت که اعضای منتخب مــردم کــه میثاقنامه را امضــا کردهاند، نباید در صورت انتخاب به رأی مردم پشــت کرده و مســئولیت و منصبی را در دولت یا هر موقعیت دیگری قبول کنند. بر همین اســاس میتوان گفت به احتمال زیاد هیچ کدام از اعضای لیست به دلیل همین میثاقنامه نباید از مسئولیت خود در شورا و رأی بالایی که اهالی تهران به آنها دادهاند، شــانه خالی کرده و راهی مناصبی دیگر شوند.

با این حــال این موضوع روز گذشــته هم مانند روزهــای قبل از انتخابــات و ایام تبلیغــات دوباره مطرح شــد و نزدیکترین گزینهای که از میان لیست اصلاحطلبان بــرای شهردارتهرانشــدن نامش به میان کشــیده میشد، محسن هاشمی بود. کسی که سرلیســت امید بود و البته پیش از انتخابات هم در نشســت خبری خود با چند کاندیداي دیگر در پاسخ به خبرنگاران صراحتــا اعلام کرد رأی مردم برایش اهمیــت زیــادی دارد و قطعا به رأی مردم پشــت نخواهد کرد.

پیشروی اصلاحطلبان در کلانشهرها

تهران تنها کلانشــهری نبود که اعضای لیست امید با قدرت اکثریت شــورای شهر آنجا را به دست آوردند؛ بر اســاس اخبــاری که روز گذشــته نهایی شد، دستکم در شــهرهای کرمان، سمنان، مشهد، زاهــدان، اصفهــان، شــیراز و تبریز لیســت امید با قاطعیت برنده اصلی شــورا بود. این در حالی است که در دوره چهارم سهم اصلاحطلبان از کرسیهای شوراها در کل کشــور آنگونه که پیشبینی میشد، نبود. این ســهم در دوره پنجم )دوره اخیر( بســیار بیشــتر و غالب بود و نتیجه آن در برخی از شــهرها و اســتانها در نوع خود حماسه محسوب میشود. به عبارتی در برخی از استانها از جمله در تهران نه تنها میزان کل شرکتکنندگان در انتخابات و آرای نفــرات برتر در نوع خود بیســابقه و رکورد محســوب میشود؛ بلکه درباره مشارکت بــرای یک جریان سیاســی هم رکورد و اتفــاق بزرگی رخ داده است. دراینباره همین یک مثال کفایت میکند که بالاترین رأی مهدی چمران- عضو اصولگرا- که در ۱4 ســال گذشــته نفر اول لیســت منتخبان شورای پایتخت بوده است، هیچگاه از ۵60 هزار نفر بالاتر نرفته بود و حالا محســن هاشمی با بیــش از یکمیلیونو 700 هــزار رأی نفر اول تهران شده است.

پیشروی اصلاحطلبان در کلانشهرها را میتوان نشانه اقبال و اعتماد عمومی مردم دانست و منتظر مانــد و دید اصلاحطلبــان از این فرصــت تاریخی چگونه بهره میبرند. بر این اســاس لیست امید در شــهرهای کرمان، سمنان، مشهد، زاهدان، اصفهان، شــیراز، کرج و تبریز بــه طور کامل غلبه داشــته و پیروز شــدهاند و در برخی دیگر از شهرها مانند شهر یزد اصلاحطلبان راهیافته به شــورای شهر اکثریت را دارنــد. این تحــولات درخور توجــه، در روزهاي آینــده تغییرات مهمتــری را هم به همــراه دارد و در اولیــن گام شــهردارانی با رویکردهــای جدید از سوی شــوراهای اصلاحطلب انتخاب خواهند شد. به عنوان نمونه با تغییر کامل ترکیب شــورای شهر مشــهد از اصولگرا به اصلاحطلــب، قطعا صولت مرتضوی، شهردار فعلی این شهر تغییر خواهد کرد.

الفاظ رکیک در صحن شورا

گویا قرار است عجایب شورای چهارم تا روزهای پایانی آن ادامه داشته باشد و این شورا رکورد تشنج و فضــای ملتهب را بزند. در میان اعضای شــورای چهــارم که ترکیــب غالــب اصولگرایــان را دارند، برخــی از اعضا مانند عباس جدیــدی ترجیح دادند تــا «بدنامی» را بــه «گمنامی» ترجیــح بدهند و با تخریب چهره یک عضو شــورا، کارنامه ورزشکاران در موقعیت نمایندگی مــردم را هم تیره و تار کنند. عباس جدیدی در این چهار سال از مهدی چمران تا همکســوتان خود در شورا را به نحوی مورد تفقد و احترام مثالنزدنی خود قرار داده است. او در آخرین درگیری که در جلســه بدون حضور مســتمع دیروز شورای شهر تهران رخ داد، با حمله به علیرضا دبیر فضای جلسه را ملتهب کرد.

از آنجایــی کــه روابط عمومی شــورای شــهر تهران ترجیح میدهد جلســات روزهای یکشنبه را پوشش کامل ندهد و با عدم ارائه اطلاعات دقیق از جلســه به افزایش شایعات کمک میکند، اطلاعات مســتندی از آنچه دیروز بیــن علیرضا دبیر و عباس جدیدی رخ داده است در دست نیست. ضمن اینکه فیلم جلســه هم در اختیار مهــدی چمران، رئیس جلسه است. پیگیریهای خبرنگار «شرق» حکایت از این دارد که ســابقه ایــن درگیری به روزهــای انتخاباتــی و تعطیلی شــورا برمیگردد. زمانی که اعضای ورزشکار شورای شــهر تهران در مراسمی درباره عملکردشان مورد سؤال قرار میگیرند؛ و بــا این انتقــاد روبهرو میشــوند که عملکــرد برخی افــراد ماننــد عباس جدیدی عملکرد سایر ورزشکاران شورا را هم زیر ســؤال برده اســت. گویا این موضوع به درگیری لفظی علیرضا دبیر و عباس جدیدی در آن جلســه و تهدید دبیر از ســوی جدیدی منتهی میشود. این موضوع بــه دلیل فضای انتخاباتی باقی میماند تــا اینکه این دو عضو که هــر دو از دوره پنجم بــاز ماندهاند، روز گذشته در جلســه شورای شهر یکدیگر را میبینند. شنیدهها حاکی از آن است که جدیدی در ابتدای جلســه الفاظی را به دبیر میگوید که او برمیآشــوبد و مباحث قبلی مبنــی بر اینکه «عملکرد برخــی اعضا مثل جدیدی باعث شــده که مردم به ورزشکاران بدبین شوند و به هیچکدام رأی ندهند» را مطرح میکند و نقبی به تهدیدی که قبلا جدیدی به او داشته و گفته بوده با «با تیر میزنمت» میزند. در ادامه این رفتار در زمانی که جدیدی در کنار دبیر بوده اســت، مجددا الفاظ رکیک بین این دو ردوبدل میشــود و جدیدی اولین مشــت را به صورت دبیر میزند. دبیر هم در پاســخ مشتی را حواله جدیدی میکنــد و وقتــی میخواســتند این دعــوا را ادامه دهنــد، اعضا جلوی آنها را میگیرند. الفاظ رکیک و نسبتهای نادرست زیادی دراینمیان گفته و مطرح میشود که رئیس و دیگر اعضا سعی در تمامکردن غائله میکنند؛ اما جدیدی که صورتش در این دعوا خونین شده بوده، از جلسه بیرون و پای پلیس را به ماجرا میکشاند.

البته مهدی چمــران در توضیح درگیری این دو نفر گفته اســت که اصولا گاهی بین اعضای شــورا درگیری پیــش میآید، البته بــه آن صورت نبود و کُریخواندن ورزشــکاران برای همدیگر همیشــه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.