قلبت را به من بده

Shargh - - جامعه -

صبا صراف:

روز گذشــته، روز اهــدای عضو، در حالی ســپری شــد که همچنان بیــش از ۲7 هزارو ۸۱ نفر تــا همین ســاعات در انتظار پیوند هســتند. اگرچــه با توجــه بــه گزارشهــا و اخبــار، تعداد خانوادههای بیشــتری حاضر به اهدای اعضای بدن ازدسترفتگانشــان هســتند، اما همچنان در هر دو ســاعت یک بیمار و در هر روز ۱0 بیمار نیازمند پیوند، جان خود را از دست میدهند.

رئیس واحد فراهمآوری اعضا و نســوج پیوندی دانشگاه علومپزشکی شــهید بهشتی روز گذشته در نشستی درباره آمار اهدای عضو در کشور اعلام کرد: متأســفانه هشــتهزار نفر هر ســال در کشور دچار مرگ مغزی بــه دلیل حوادثی همچــون تصادفات رانندگی شــده که از ایــن تعداد حــدود چهار هزار نفر قابلیــت اهدای عضــو دارند. به گفتــه فرحناز صادقبیگــی، از میان همین تعداد حدود چهار هزار نفــر، هزار مورد مرگ مغزی موفــق به اهدای عضو بدنشــان پس از مرگ شــدهاند. البته پرستاری که در بخش پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشــتی و بیمارستان دکتر مســیح دانشوری کار میکند، به روزنامه «شــرق» گفت: «در سالهای اخیــر گرایش مردم به پیونــد عضو با توجه به آنچه میبینیم بیشــتر شده اســت و خانوادههای بیشتری حاضر به پذیرفتن مرگ مغزی عزیزانشــان هستند و حاضرند اعضای بدن او را ببخشند. بهخصوص پس از فــوت خانم عســل بدیعی و اهدای عضو ایشــان و همچنین آتشنشــان عباســی، افراد بیشــتری به اهمیت اهدای عضو پی بردهاند».

این در حالی اســت کــه رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد نیز در گفتوگو با «شرق» به مشارکت هرچه بیشــتر مردم در ســالهای اخیر اشاره کرد و گفت: «در ســال ۸۲ که مسئولیت این کار را پذیرفتم، پیوند عضو در مرکز حدود ۱0 درصد بین خانوادههای مرگ مغزی بود درحالیکه این رقم درحالحاضر به 60 درصد رســیده است و این نشــانگر نگرش مثبت مردم نسبت به این عمل انساندوستانه است».

به گفته ابراهیم خالقی، در یکســال گذشــته از تعداد ۱۲۵ مرگ مغزی که خانوادههایشــان رضایت به انجام ایــن عمل دادند، ۸6 نفــر اعضای خود را به ۳60 بیمار در انتظار، اهــدا کردند. «77 نفر برای اهدای کبد داشتیم که ۱۹ کبد به شیراز فرستاده شد، ۱۲ نفر اهدای قلب، 60 نفر اهدای پوســت و ۸0 نفر قرنیه اهدا کردند».

براســاس این گزارش، ۱۱0 نفــر از میان ۱۲۵ نفر تعداد افرادی که خانوادههایشــان رضایت به انجام این عمل دادند، مناســب برای پیوند شــناخته شدند و ۸6 نفر در یکســال گذشته با اهدای عضو خود به دیگری جان بخشــیدند. در حقیقت میزانی بیشتر از چهار درصد فوتشــدگان مرگ مغزی در این میان با پیوند عضو، جان دوباره یافتند.

این در حالی اســت که کمتر از ســه هفته پیش در مشهد دختر ششســالهای پس از فوت توانست کبدش را به بیمار دیگری در شــیراز تقدیم کند. این دختربچه که به دلیل بیماری ژنتیکی قلبی، نتوانسته بود در لیســت پیوند قلب قــرار گیرد، پس از مرگش تبدیل به یک اهداکننده عضو شد.

خانواده این دختربچه که در اردیبهشت با ایست قلبی، دختر کوچکشــان را به بیمارستان میرسانند، بعد از اقدامات پزشــکی قلب کودک بازمیگردد، اما به دلیل عدم خونرسانی به مغز، دچار مرگ مغزی شــد و تنها یک روز پس از این اتفــاق؛ یعنی در روز دوشــنبه حاضر به اهدای عضو دخترشان میشوند. در ۱7 اردیبهشــتماه نیز پــس از مرگ مغزی جوان ۲۸ ســاله دیگری در استان شــیراز و اهدای اعضای بدنش، مســئول هماهنگی اهدای عضو دانشــگاه علوم پزشکی فسا اعلام کرد: این اولین اهدای عضو در سال جاری در بیمارستان فوقتخصصی حضرت ولیعصر)عج( شهرستان فساست. کبد و دو کلیه این پســر جوان که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، در این بیمارســتان جداســازی و برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد. در کمتر از دو روز پیش از این اهدا نیز جوان ۲۵ســالهای در دهدشت جان یه نفــر دیگر را نجات داد. بــه گزارش انجمن اهــدای عضو ایرانیــان، این جوان که بر اثر ســقوط از ارتفــاع دچار خونریزی و مرگ مغزی شــده بود، پس از تأیید پزشــکان مبنیبر مرگ مغزی به اهدای اعضای او رضایت دادنــد. اعضای بدن این جوان از یاسوج برای اهدای پیوند عضو به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد.

بــه گفتــه ابراهیــم خالقــی، مســئول مرکــز فراهمآوری و پیوند اعضای دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد که ارتباط نزدیکی با خانوادههــای بیماران مرگ مغزی دارد، بسیاری از خانوادههایی که حاضر به بخشــش اعضای عزیزانشان نمیشــوند، بعد از بهخاکسپردن عزیزشــان پشیمان میشوند. «در این یک سال گذشته خانواده ۳0 نفر از فوتشدگان مرگ مغزی مراجعهکننده به این بخش حاضر به اهدای عضو عزیزانشان نشدند. علت بیشتر این نارضایتیها، عدم اطمینان به مرگ مغزی و نداشــتن اطلاع کافی از مفهوم آن اســت. وقتی خانوادهها با مسئله مرگ مغزی مواجه میشــوند، نمیتوانند با این نوع مرگ کنار بیاینــد یا نظر پزشــک متخصــص را بپذیرند و بســیاری از آنان پس از قبولنکردن و بهخاکسپردن عزیزشان، پشــیمان شــده و میگویند کاش حداقل اعضای بدنش را بخشیده بودیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.