تعیینتکلیف ثبتنام اتباع خارجی در مدارس ایران تا چند روز آینده

Shargh - - جامعه -

ایلنا:

معــاون امور بینالملل و مــدارس خارج از کشــور از تعیینتکلیــف ثبتنام دانشآمــوزان اتباع خارجــی در مــدارس کشــور در چنــد روز آینده خبر داد. ســیدعلی حســینی با اشــاره به این مطلب که روند ثبتنام دانشآموزانی که ســال گذشته ثبتنام کردهاند، به قوّت خود باقی اســت، گفت: آن دسته از دانشآموزان اتباع خارجی که امسال تصمیم دارند در مدارس کشور ثبتنام کنند، ابتدا باید وضعیت هویت آنان مشخص شــود. معاون امور بینالملل و مدارس خارج از کشــور، تصریح کرد: دربــاره تعیین وضعیت افرادی که هویت آنها مشــخص نشده و کارت کفالت ندارند، وزارت کشور تصمیمگیری میکند و این موضوع در چند روز آینده مشخص خواهد شد. حسینی با اشاره به اینکــه اداره کل امــور بینالملل وزارت کشــور، از مراجع بالادســتی در امور دانشآموزان اتباع خارجی است، ادامه داد: با توجه به نتیجه نهایی وزارت کشور و صــدور کارت کفالت، کار ثبتنــام اتباع خارجی که قصد تحصیل در مدارس کشور را دارند، آغاز میشود. معاون امور بینالملل و مدارس خارج از کشور یادآور شــد: درحالحاضر، ۳۹۸ هزار نفر از اتباع خارجی در مدارس کشــور مشــغول به تحصیلاند که عمدتا از کشور افغانستان هستند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، تحصیل این گروه به صورت رایگان در ۲۵ هزار مدرسه کشور ساماندهی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.