جمعآوری 50 تُن پسماند کاغذی تبلیغات انتخاباتی در تهران

Shargh - - جامعه -

فارس:

معاون خدمات شــهری شهرداری تهران گفت: بیش از ۵0 تُن پسماند کاغذی ناشی از تبلیغات نامزدهای دوازدهمین انتخابات ریاســتجمهوری و پنجمین دوره انتخابات شــورای شهر، از طرف بیش از پنج هزار نیروی پاکبان شــهرداری تهران و حدود 600 خودروی ســواری ســبک در کمتر از ۱۲ ساعت جمعآوری شد. مجتبی یزدانی با تأکید بر آمادهباش مدیریت شهری درباره لزوم نگهداشت شهر در زمان انتخابات گفت: سازمان مدیریت پسماند با همکاری مناطق ۲۲گانه بلافاصله پــس از پایان انتخابات در دو بخش جمعآوری پســماند خشــک و بهکارگیری نــاوگان مکانیزه خدمات شــهری چهره شــهر را به حالت عادی بازگردانــده و پایتخت را برای فعالیت معمول روزانه آماده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.