پایان حضور17س چه ها ورز خدالاهحراهفیظشبی د شو ش هرشرایتهرتهران

Shargh - - ورزش -

مهدی زعیمزاده:

راهیافتن هر ۲۱ نفر فهرســت امید به شــورای تهران نهتنهــا یک اتفاق سیاســی- اجتماعی محســوب میشــود، بلکه یک اتفاق ورزشــی هم به شــمار میرود. با حضور اسامی حاضر در این فهرست در ساختمان خیابان «بهشــت» به حضور چندینساله ورزشــکاران در شــورای شــهر تهــران پایــان داده میشــود. در این ســالها همواره حضور ورزشکاران و چهرههای شبهورزشــی در شورای شهر تهران خبرساز و بحثبرانگیز بوده اســت. آخرین آن به همین دعوای عجیــب روز گذشــته عبــاس جدیــدی و علیرضا دبیر برمیگــردد. به هر ترتیــب این پرونده بهزودی بســته خواهد شــد و دیگر جلســات شورای شــهر با حضور عنــوانداران المپیــک برگزار نمیشــود. پنج طلا، یک نقــره و یــک برنز المپیــک در ویترین اعضای شــورای شــهر تهران دیده میشــود؛ این در حالی است که اگر تمامی افتخارات رؤســای فدراسیونها و مدیران ارشد ورزش ایران جمع شــود، تنها مدالهای برادران خادم دیده میشــود. گویــی قهرمانان ورزش ایــران پس از بازنشســتگی آدرس را اشــتباه رفتنــد! ورزشــکاران و چهرههای ورزشــی و شبهورزشی حضوری ۱7ساله در شــورای شــهر تهران دارند که در یک دهه اخیر بسیار پررنگ شد.

دوره اول؛ اولین چهره ورزشی

در ســال 77 با شــروع فعالیت اولین دوره شــورای اسلامی شــهر تهران، ری و تجریش در بین ۱۵ عضو آن شــورا هیچ چهره ورزشــیاي حضور نداشت. اما همان شورا پس از دو سال میزبان یک چهره ورزشی شد. پس از اســتعفای چند عضو شورای شهر تهران برای حضور در مجلس ششــم، امیــر عابدینی که یکــی از اعضای علیالبــدل بود، به شــورا راه پیدا کرد. امیــر عابدینی را نمیتوان یک چهره صرف ورزشــی دانســت. او پیش از حضور در شورای شهر، سابقه چندین دوره استانداری و معاونت وزارت صنایــع و معادن را هم در کارنامه خود میدید؛ با وجود این زمانی که عابدینی در انتخابات شورا نامزد شــد، مدیرعامل پرســپولیس بود و با تکیه بر این ســمتش رأی آورد و عضو علیالبدل شد. در واقع سال ۱37۹ را باید ســال ورود چهرههای ورزشــی به شورای شهر تهران دانست؛ جریانی که تا سال ۹6 ادامه پیدا کرد.

دوره دوم؛ ورود نخستین قهرمان

رسول خادم را باید اولین ورزشکار عضو شورای شهر تهران دانست. در ســال ۱38۱ با اعلام اسامی منتخبان انتخابــات دومین دوره شــورای شــهر تهــران نام یک ورزشــکار مطرح مورد توجه قرار گرفت. رســول خادم قهرمان کشــتی المپیک ۱۹۹6 آتلانتا و دارنده مدال برنز المپیک ۱۹۹۲ بارســلون خود را به شورای شهر رساند. رســول خادم تحصیلات خــود را در رشــتههای علوم سیاسی و اجتماعی تکمیل کرده بود و مشخص بود که برای سمتی غیرورزشــی خیز برداشته است. دقیقا مثل بــرادرش، امیررضا که مجلس را هدف گرفت. با حضور خادم شورای شهر، ورزشی شد. البته در کنار این کشتیگیر پرآوازه چنــد چهره شبهورزشــی هم دیده میشــدند. محمود خســرویوفا، ریاســت کمیته ملــی پارالمپیک ایران را برعهده داشــت و امیررضا واعظآشتیانی رئیس فدراسیون دوچرخهســواری بود. خسرویوفا و آشتیانی البته یک تفاوت ماهیتی با رســول داشتند؛ آنها مدیرانی بودند که در عرصه ورزش هم فعالیت داشتند اما خادم ذاتا یک ورزشــکار مطرح بود. واعظآشــتیانی بعدها با مدیرعاملی استقلال بیشتر جنبه ورزشی پیدا کرد.

دوره سوم؛ مثلث طلایی

رســول خــادم، بنیانگــذار حضور ورزشــکاران در شورای شهر شــد و بیدلیل نبود که برای شورای سوم ورزشکاران بیشتری برای حضور در شورای شهر تهران و شهرهای دیگر خیز برداشــتند. هادی ساعی قهرمان المپیک ۲004 آتن هم خیابان بهشــت را نشانه گرفت. ســاعی در آن زمان عضو جریان اصلاحطلبی به شمار میرفت درحالیکه چند ســال بعد عمــلا از این دایره خارج شد. او در این مسیر تنها نبود؛ علیرضا دبیر قهرمان کشتی المپیک ۲000 سیدنی هم مانند ساعی موفق شد به شــورا راه پیدا کند. این دو ورزشکار اهل شهرری به واســطه محبوبیت و پشتوانه منطقهایشان رأی بالایی هم آوردند. دبیر هم تحصیلات عالی در رشته مدیریت را در کارنامهاش داشت. شــورای شهر تهران حالا سه قهرمان المپیک داشــت؛ رســول خــادم، علیرضا دبیر و هادی ســاعی. ساعی در شــرایطی در المپیک ۲008 پکن طلا گرفت و به پرافتخارترین ورزشــکار تاریخ ایران تبدیل شد که عضو شورای سوم بود. با طلای ساعی در تکواندوی المپیک پکن، افتخارات شورای شهر سوم در ادوار المپیک به چهــار طلا و دو برنز افزایش پیدا کرد. پس از مدتی تعداد چهرههای ورزشــی شــورای سوم بیشتر هم شــد. حبیب کاشانی و حسن بیادی دو عضو شورا به واسطه رابطه نزدیکشان با محمود احمدینژاد به عضویت هیئتمدیره پرســپولیس درآمدند و خسرو دانشــجو در هیئتمدیــره اســتقلال قرار گرفــت. اگر عضویــت در هیئتمدیرهها را کنار بگذاریم و آن را یک سمت ورزشی مهم محسوب نکنیم، با احتساب حبیب کاشانی، مدیرعامل پرسپولیس شورای سوم از ۱۵ عضو خود چهار چهره ورزشی داشت. سه قهرمان المپیک و مدیرعامل پرســپولیس. با هفتسالهشدن عمر شورای سوم، سه قهرمان المپیک در کنار هم به کار خود ادامه دادند هرچند تمامی اهالی کشتی میدانستند که دبیر و خادم خیلی هم رابطه خوبی با هم ندارند.

دوره چهارم؛ جدیدی وارد میشود

تمامی قهرمانان معاصر ورزش ایران عضو شــورای شــهر تهران باشــند و حســین رضازاده نباشد! افزایش تعداد شــورای شــهر تهران به 3۱ نفر فرصت مناسبی بود که ورزشکاران بیشتری به سمت شورا روانه شوند. در این میان رســول خادم اولین ورزشــکار شورای شهر تهــران، قید شــورای چهــارم را زد. او پس از ۱۱ ســال حضور در شــورای شــهر تهران تصمیم گرفت به خانه اصلیاش برگردد. خادم قید بهشــت را زد و ســرمربی و متعاقب آن رئیس فدراســیون کشــتی ایران شد. این تصمیم خادم تحســین اهالی ورزش را به همراه آورد. خادم به کشــتی برگشت و باعث اوجگیری کشتی ایران شــد. بااینحال شــورای شــهر تهران بدون کشــتیگیر نماند؛ عباس جدیدی رقیب همیشــگی رســول خادم در ســنگینوزن جای خالی او را در ساختمان بهشت پر کرد. ســاعی و دبیر هم دوباره انتخاب شــدند. رضازاده هم آمد. جمع المپینها جمع شــد. پنج طلا، یک نقره و یک برنز در کارنامه این مربع ورزشــی دیده میشــد. در کنــار این چهــار نفــر، چهرههای شبهورزشــی هم حضور داشتند؛ حبیب کاشــانی همچنان به حضورش ادامه میداد. احمد دنیامالی، رئیس ســابق فدراسیون قایقرانی، عضو هیئترئیســه فدراسیون قایقرانی آسیا و رئیس هیئتمدیره باشــگاه ملوان بنــدر انزلی، دیگر فردی بود که هم پستهای ورزشی در سوابقش داشت و هم ســمتهای غیرورزشی. این گروه ‪+۲، 4‬ چهار سال در شــورای شــهر تهران حضور داشــتند؛ اما هیچکدام در انتخابــات دوره پنجــم رأی نیاوردنــد. در کنار آنها ورزشــیهای دیگری مانند علیرضا فغانی، داور مطرح فوتبال ایران، هم نامزد شدند؛ اما در تهران نتیجه به کام هیچیک از ورزشیها نشد. دلیل این موفقنشدن، در کنار قرارنگرفتن در فهرست امید، زیر ذرهبین قرارگرفتنشان در این ســالها بود. در چهار سال گذشــته بیش از هر زمانی از حضور ورزشیها در شورای شهر تهران انتقاد شد. رفتارهای عجیب عباس جدیدی که او را به قهرمان مطالب طنز فضــای مجازی تبدیل کرد، در واقع یکی از عوامل اصلی انتقاد از ورزشــیهای شورای شهر بود. از انفعال حســین رضازاده هم نباید گذشــت. دعوای روز گذشته دبیر و جدیدی، نشــاندهنده این اختلاف است. در گذشــته هم بارها شنیده شــده بود هادی ساعی از کارهای جدیدی گلایه دارد. ورزشیهای شورای شهر در این چهار سال سختترین دوران خود را متحمل شدند. افرادی مانند محمد دادکان، به صراحت از حضور آنها در ایــن نهاد مهم انتقاد کردنــد. اتفاقاتی مانند فاجعه پلاســکو هم این موضوع را بین مردم به بحث گذاشت کــه نباید بــه این افراد کــه تخصص مدیریت شــهری ندارند، رأی داد. احتمــالا این رأینیاوردن آنها میتواند برای ورزش هم مفید باشــد؛ همانطور که کوچ رسول خادم از شــورا به ورزش، به نفع کشتی تمام شد. در این میان علیرضا دبیر همچنان امید دارد در آینده شــاید با کناررفتــن چند عضو اصلی، بهعنــوان عضو علیالبدل دوباره طعم حضور در بهشت را بچشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.