منصوریان: بازیکنانم بوکسور هستند و آماده حضور در رینگ

Shargh - - ورزش -

مرحله یکهشــتم نهایی لیگ قهرمانان آســیا از امروز آغاز میشــود و اســتقلال در ورزشگاه آزادی میزبان العین امارات اســت. العین در مرحله قبلی در گروهی که ذوبآهن قرار داشت، اول شد. این تیم که در فصل گذشــته لیگ قهرمانان آســیا فینالیست شــد، در این فصل در لیگ امارات چهارم شده است. علیرضا منصوریان، ســرمربی استقلال، دیدار تیمش را برابر العین امارات ، «آزمون بزرگ » دانســت: « باید یک آزمون بــزرگ بدهم. جوانان ما تلاش میکنند تا ایستاده پرچم ایران را نگه دارند. با حضور تماشاگران کار بزرگــی میکنیم. ســرمربی العیــن را بهخوبی میشناسیم و از این تیم شناخت خوبی داریم و نقاط قــوت و ضعف آنها را میدانیم. مــا آنالیزی از همه بازیکنان حریف به بازیکنانمان ارائه دادهایم. سعی کردهایم حریف را مثل یک ســفره برای بازیکنان پهن کنیم تا بهخوبی آنها را بشناسیم.»

ســرمربی اســتقلال در پاسخ به ســؤالی درباره هدفش در بازی با العین، گفت: «خیلی دردآور است که پرسپولیس تماشاگری برابر لخویا ندارد. این نکته سختی اســت که ما بارها میگوییم از آوردن لیزر و نارنجک جلوگیری کنید. شــاید در یک لحظه این کار شادیآفرین باشد، ولی میبینیم که تیم دوم پایتخت از این مسئله ضربه خورده است. ما هم در وضعیت آماده تحریم هســتیم. اگر کســی دید که قرار است کســی لیزر بینــدازد، حتما به مأمــوران اطلاع دهد. خیلی تلخ اســت که از هوادار محروم باشیم. هدف ما این اســت که گل نخوریم؛ اگر به این برسیم، خط آتش ما عالی است و هیچ تیمی در آسیا در این زمینه مقاومت نکرده است. از این مرحله بگذریم، یک ماه عالی را میبینیم». تیم دوم خواندن پرســپولیس از سوی منصوریان، با واکنش تند هواداران پرسپولیس همراه شده است.

اســتقلال برای این بــازی دو هافبک وســط خود، امید ابراهیمی و امید نورافکن را در اختیار ندارد. منصوریان دراینباره گفت: «ما در شــرایط ســخت ابراهیمی را از دســت دادیم؛ او فرمانده خط میانی ماســت. بههرحــال منافع ملی مهم است. نورافکن به تیم ملی جوانان رفته است. ما لیگ را با ۲0 بازیکن شــروع کردیم. فرشید باقری و اسماعیلی و خیلیهای دیگر مانند حقدوست، برزای و... هم در اوج آمادگی هســتند. بازیکنانم مثــل بوکســورهایی هســتند که آماده هســتند داور ســوت را بزند تا وارد رینگ شــوند. من یک کلیپ را دیدم کــه مربوط به بازی با الاهلی بود. بارندگی شدید بود ولی صد هزار نفر به ورزشگاه آمده بودند. من این کلیپ را به بازیکنانم نشــان میدهم. ما به هواداران قــول میدهیم جانانه بازی کنیم و اتفاقات خوبــی رقم بخورد». بازی برگشــت دو تیم، هفتــه آینده در العیــن برگزار میشــود. پرسپولیس و اســتقلال خوزستان هم فردا به میدان میروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.