درخشش در اروپا

Shargh - - ورزش -

امیرحســین پیروانی ســرمربی تیم ملی جوانان ایــران در کنفرانس خبــری بعد از بازی با کاســتاریکا گفت: «نمیخواهم احساســی صحبت کنم. فوتبال ایران سرشار از استعداد اســت. ما پس از ۱6 سال توانستیم در جام جهانی جوانان حاضر شــویم. بازیکنان خوب و ارزندهای داریم که در این جام بهتر و بهتر دیده میشوند. تیمهای نوجوانان و جوانان ایران به جام جهانی صعود کردند. تیم بزرگســالان ایران هم گزینه اصلی برای صعود به جام جهانی اســت. این نشان میدهد فوتبال در کشور ایران پیشرفت کرده است. بازیکنان خیلی بزرگی در تیم جوانان داریم و نفرات شایستهای داریم که میتوانند در فوتبال اروپا بدرخشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.