جایگاه محکم سومی ایران در بازیهای کشورهای اسلامی

Shargh - - ورزش -

کاروان ورزش ایــران در حالــی هشــتمین روز از بازیهای همبســتگی کشورهای اسلامی را پشت سر گذاشت که با کســب چهار مدال طلا جایگاه خود را در رده ســوم محکمتر کرد. در جدول توزیع مدالها، کاروان آذربایجــان با مجموع مــدال کمتر، اما تعداد طلای بیشتر نســبت به ترکیه در جایگاه نخست قرار دارد. ایران در حالی تا پایان شنبهشــب با ۲٤ طلا، ۲٥ نقره و 33 برنز رده ســوم را در اختیار دارد که با توجه بــه روز پایانی این بازیها، یعنی امروز و البته احتمال زیاد مدالآوری ورزشــکاران کشورمان در رقابتهای باقیمانده، این اطمینان حاصل شــده که خطری آن را بابت ازدستدادن جایگاه سومی تهدید نمیکند. از طرفی با توجه به اختلاف مدالــی ایران با آذربایجان و ترکیــه، هیچ احتمالی هم برای صعود وجود ندارد. تیمهای ملی کشــتی فرنگی و آزاد نیز مثل همیشــه نقــش مهمی در کســب مدالهــای کاروان ایران در رویدادهــای بینالمللی داشــتند و در ســومین دوره بازیهای همبستگی کشــورهای اسلامی هم موفق به گرفتن پنج مدال طلا شــدند. رســول خادم، رئیس فدراســیون کشــتی در اینباره گفت: «مــا پیشبینی میکردیم که حداقل چهار مدال طلا و حداکثر شش مدال طلا در هر دو رشــته در این مســابقات داشــته باشیم که توانستیم پنج مدال طلا را به دست بیاوریم که نتیجه به دست آمده، نسبتا با ارزیابی ما از حضور تیمهای ملی کشــتی آزاد و فرنگی در این مســابقات همخوانی داشــت. جــدای از جایگاه فنــی تیمهای کشتی آزاد و فرنگی آذربایجان که از مدعیان درجهیک کشتی دنیا و رقبای اصلی ما محسوب میشوند، امتیاز میزبانی آذربایجانیها و مناســبات بسیار جدیاي که این کشــور با حمایت دولتمردان خود توانسته در ۱۵ ســال گذشــته در اتحادیه جهانی کشتی و مجموعه فضای داوری کشتی دنیا به دست آورد، فضای رقابت با حریفان اصلی را برای کشتیگیران ایرانی حساستر کــرده بــود. در مجموع بــه نظر میرســد بازیهای کشورهای اسلامی بهعنوان یک تورنمنت بینالمللی فرصتي مناســب برای ارزیابی کادرهای فنی تیمهای ملی، از نفرات شاخص خودشــان در اوزان مختلف، یا برخی از نفرات که جزء پشــتوانههای جوان و حتی باتجربه ما هســتند و باید در چنین مسابقاتی ارزیابی بشــوند را فراهم کــرد». روز گذشــته در روز نهم این بازیها نمایندگان کشورمان در رقابتهای زورخانهای روی ســکو رفتنــد. در رشــته ســنگ، مبیــن زیبالقا نایبقهرمان شد. در چرخ تیز، علی جلیللو و در میل، پژمان سکونتی هر دو صاحب مدال طلا شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.