شکست تیم ملی والیبال در خانه عقابها

Shargh - - ورزش -

تیــم ملی والیبــال در ادامه بازیهای دوســتانه خود در اردوی برونمرزی لهســتان روز گذشــته به مصاف تیم ملی این کشور رفت و با نتیجه 3 بر صفر شکست خورد. ستهای این بازی با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲3 به نفع میزبان به پایان رســید. دجورجــی که زمانی گزینه اصلــی هدایت تیم ملی والیبــال ایران بود، روی نیمکت قرمزوسفیدپوشــان لهســتان نشســته بود. تیم ملی ایران پیش از این دو دیدار با تیــم مونتهنگرو بازی انجــام داده که پیروز شده و دو دیدار هم با اسلوونی داشته که به یک برد و یک باخت دست یافته است. تیم ملی کشورمان تا اول خرداد در اردوی لهستان تمرینات خود را ادامه خواهد داد. آخرین بازی تدارکاتی ایران در لهستان با تیم ملی اســترالیا برگزار میشود و بعد از انجام این دیدار تیم به تهران برمیگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.