دستگیری 2 نفر به جرم ایجاد فساد مالی در فوتبال

Shargh - - ورزش -

کمیته اخــلاق اطلاعیهای درباره عوامل ایجاد فســاد مالــی در فوتبال صــادر کرد. بــه گزارش ایســنا، کمیته اخلاق در اطلاعیهای اعلام کرد دو فــرد از عناصــر دلال و عوامل ایجاد فســاد مالی در فوتبــال، بــا هماهنگی کمیته اخــلاق، نیروی انتظامی و دادســرای ویژه ورزش دستگیر شدهاند و هماکنون تحقیقات از ایــن افراد ادامه دارد. در ادامه اطلاعیه کمیته اخلاق آمده است: امیدواریم بتوانیم با اعترافات این اشــخاص و مدارکی که در اختیار داریم، سایر اشخاصی را که عامل فساد در فوتبال کشور هستند نیز مشخص کنیم و اقدامات بعدی دراینباره گرفته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.