کامران بر صندلی مینو خالقی نشست

Shargh - - سیاست -

شــرق، آمنه شــیرافکن:

اخبار انتخابات میاندورهای مجلس در اصفهان نشــان میدهد که حســن کامران اصولگــرا بر صندلــی مینو خالقــی اصلاحطلب تکیه خواهــد زد. ایــن دومیــن باری اســت که کامــران از میــاندورهای به مجلس وارد میشــود. نخســتینبار انتخابــات مجلس پنجم بود کــه کامران رد صلاحیت شــد. پــس از باطلشــدن آرای حوزه اصفهــان او در میاندورهای شــرکت کــرد، تأیید صلاحیت شــد و به مجلــس راه یافــت. کامــران نگاهی ســنتی در حوزه زنــان دارد. بااینحال برای برخــی اصفهانیها کامران نمایندهای مردمی است. اغلب در مراسم ختم و شادی مردم حاضر میشــود و در مجلس نهم کمترین غیبت را داشــته است. این ششــمین حضور حسن کامران در مجلس است. «سیدمجید موســویان احمدآبادی» که بهعنوان گزینه اصلاحطلب در فهرست امید قرار گرفته بود با اختلاف جزئي نســبت به حسن کامران از حضور در مجلس بازمانــد. آرای نهایی نشــان از آن دارد که کامران ۲36هزار رأی و احمدآبادی ۲۲1هزار رأی کسب کردهاند. خــرداد 95 رکورد حضور زنان در بهارســتان شکست و عدد زنان راهیافته به مجلس به 19 رسید. به یکباره خبر آمد که بــه دلایلی صلاحیت مینوخالقی از سوی شــورای نگهبان رد شده است. آن هم صلاحیتی که پیشتر تأیید شده بود. اعتراضها از اینسو و آنسو بلند شد و سرانجام پیگیریها نتیجه نداد. مینو خالقی از ماندن در بهارســتان بازماند تا عــدد زنان حاضر در مجلس روی 18 متوقف شود.

کامران، مستقل وارد انتخابات شد

حالا مینو خالقی در گفتوگو با «شــرق» خبر داده کــه آرای کامران از همــان ابتدا 10 هــزار رأی بالاتر از احمدآبــادی بــود. به گفته او «حســن کامــران اینبار بهعنوان کاندیدای مستقل وارد کارزار رقابتها شد و با توجه به رد صلاحیت نامزدهای اصلاحطلب و میانهرو با رقبایی جدی هم مواجه نشد. او در این مدت در شرق اصفهان متمرکز شد و توانست پیروز این رقابت باشد».

پیگیریهای «شرق» نشان داد که نصرالله سخاوتی، نماینــده مورد حمایت نیروهــای اصولگرا در اصفهان در انتخابات میاندورهای مجلــس دهم 86 هزار رأی به دست آورده اســت. در همین حال اخباری از ابطال برخی صندوقها در اصفهان در شبکه مجازی پیچیده، با این حال ســید رضا عقدایی، مشاور سیاسی استاندار اصفهان در گفتوگو با «شــرق» این نکتــه را تکذیب کرده و میگوید: «ســاعاتی پیش شمارش آرا تمام شد. نامزدها دو روز فرصت دارند تا شکایت کنند، شکایتها باید بررســی شده و در گام بعدی حسب آن رسیدگیها – در صورت لزوم- ابطال صندوق انجام میشود. حالا با درنظرگرفتن ایــن فرایند صحبت از ابطال صندوقها حرف دقیقی نبوده و صرفا شایعهسازی است».

غربالگری نامزدهای اصلاحطلب

در شــرایطی کــه اغلــب گزینههــای میانــهرو و اصلاحطلب از سوی هیئت نظارت بر اصفهان رد شده بودند، اصلاحطلبان اصفهان بــا دو گزینه احمدآبادی و فاتحی نشســتی برگزار کــرده و در نهایــت بر گزینه موســویان احمدیآبادی بــه توافق رســیدند. این در حالی اســت که او از مدیــران دولــت احمدینژاد در ســازمان تأمین اجتماعی به شــمار میآید. رقابتهای میــاندورهای مجلس در اصفهان بیــش از دیگر نقاط درخور اهمیت بــود. اصلاحطلبان از چند ماه پیش در تلاش بودند تا نگذارند صندلیاي که با رأی بیش از ۲00 هزار نفر از مردم اصفهان به نام مینو خالقی ثبت شده بود از آن اصولگرایان شود. اما غربالگری اصلاحطلبان در انتخابات اخیر از ســوی هیئت نظارت اصفهان مانع از این شــد تا برنامه آنها عملیاتی شــود. حسن کامران تجربه عضویت در شورای نظارت بر مطبوعات را نیز در کارنامه دارد. بااینحال او در اصفهان طرفداران سنتی خــود را دارد و حضور در پنــج دوره از مجلس او را به شــخصیتی شناختهشده برای مردم اصفهان بدل کرده است.

افشای پرداخت 100 میلیونی به نمایندگان

حســن کامران کــه اینبار در میــاندورهای مجلس با تابلوی نامزد مســتقل به میدان آمد، در مجلس نهم در ارتبــاط تنگاتنگی با «جبهــه پایداری»های مجلس – تندروتریــن گروه فکری حاضــر در آن مجلس – عمل میکرد. البتــه مواضع او در مجالس پیشــین معتدلتر بود تا جایی کــه مرحوم آیتالله طاهــری، امامجمعه روشــنگر اصفهــان از او حمایت کرده بــود. او پیش از نمایندگــی مجلس مســئول حفاظت اطلاعــات نزاجا، دبیرکل کتابخانههای عمومی کشــور و مسئول معاونت آموزشــی نیروی دریایی ســپاه بوده اســت. نیره اخوان بیطرف همسر کامران، نیز از چهرههای شناختهشده زنان اصولگــرا در مجلس نهم بهشــمار میرفت. کامران در اصفهان نمایندهای مردمی به شمار میآید. گفتوگو با شهروندان اصفهانی نشان میدهد که او در اغلب مراسم و فاتحهخوانیها حاضر میشود. پیگیر نامههای مردمی اســت و در ســالهای اخیر از اصولگرایی فاصله گرفته و به چهرهای مســتقل تبدیل شده اســت. مصداق این مسئله نیز حضور نداشتن کامران در تشکل اصولگرایانه «جمنا» اســت. او در دور هشتم مجلس که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان بــود، پرداخت 100میلیون تومانی به نمایندگان را افشــا کرد. کامران درباره این پرداختها گفته بــود «80میلیون از این مقدار بابت اجاره مســکن است، البته 50میلیون تومان از این مقدار بلاعوض بوده و 30میلیون تومان آن نیز به صورت وام قرضالحســنه اســت. همچنین مجلس ۲0میلیون تومــان بابت خرید ماشین در اختیار نمایندگان گذاشته است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.