«دولت سایه»؛ پیشنهاد اصولگرایان به رئیسی

Shargh - - سیاست -

شــرق:

پیشــنهاد دولت در ســایه دادهانــد. اول از همه ســعید جلیلی در پیام پســاانتخاباتی خود و بعــد از او هم عزتالله ضرغامی، رئیس اســبق صداوسیما، در کانال تلگرامیاش پیشنهاد تشکیل دولت آلترناتیو یا نظارتی داد.

هر دو از یاران ابراهیم رئیســیاند و در هفتههای اخیر همراه رئیســی و سخنران سفرهای تبلیغاتی او بودهاند. عزتالله ضرغامی در کانال تلگرامی خود نوشــت: «به جناب آقای رئیسی خداقوت میگویم. او با پشتوانه قریب به 16 میلیون رأی که در تاریخ انتخابات کشــور بهعنوان نفر دوم بیســابقه است، وضعیت استثنائی دارد. او میتواند در جایگاه نظارتی و آلترناتیو قوی نسبت به دولت، در پیگیری مطالبات مردم و ضمانت اجرائی وعدهها نقش تاریخی ایفا کند». سعید جلیلی هم در بخشی از پیام تبریک انتخاباتی خود در روز شــنبه هم نوشــته بود: «معتقدان به گفتمان انقلاب اسلامی وظیفه و حــق خود میدانند با نگاهی ملی و فراتر از رقابتهای انتخاباتی بهمثابه دولت در ســایه در چارچوب قانون و اخلاق، منتخب ملت و دولت او را در جهت رفع کاســتیها، تصحیح ایرادها و حرکت در مسیر خدمت به مردم...

یاری نمایند و بیانگر مطالبات مردم باشند». اصولگرایان تحلیلهای عجیبی از انتخابــات دارنــد و روی عــدد 16 میلیون رأی ابراهیم رئیســی هم مانور زیــادی میدهند و معتقدند که حول این میــزان رأی باید مطالبات جدیای را ســاماندهی کرد. تا جایی که روزنامه کیهان، روز گذشــته در یادداشتی به قلم حســین شریعتمداری و مقایسه سابقه کاری- اجرائی روحانی و رئیسی نوشــته بود که آراي رئیســی در حقیقت دو برابر آراي روحانی است! حالا احتمالا به مدد همین پشــتوانه است که بحث دولت در سایه و ناظر را هم طرح میکنند. تشــکیل دولت در سایه در ســالهای اخیر به سوی محمود احمدینژاد نســبت داده شده است. نخســتینبار تیر 94 بود که شایعه شد محمود احمدینژاد با تشکیل یک دولت در سایه در حال رصد فعالیتهای دولــت روحانــی اســت. حتی گفته شــده بود کــه او احــکام اعضاي این کابینه در ســایه را هم صادر کرده است! تســنیم نوشته بود که سیدمجتبی ثمرههاشــمی دســتیار ارشــد محمود احمدینژاد در دولت دهم است که طبق خبر این رسانهها در دولت در سایه احمدینژاد مسئولیت «حوزه نهاد ریاستجمهوری و ارتباطات مردمی» را کسب کرده است. اما ثمره این خبر را تکذیب کرده و گفته بود: «جای تأسف دارد که حجم عملیات روانی علیه دولتهای نهم و دهم در این روزها افزایش چشمگیری یافته است».

محســن رضایی هــم در رقابتهــای انتخاباتی ســال 88 بهطور جدی تشــکیل دولت سایه با حضور «ســابقون» را جزء برنامههای خود ذکر کرده بود بهطوریکه کارکرد آن نظارت و مشــورت و رصد باشد تا کشور در مواقع خاص و بزنگاهها غافلگیر نشــود. احزاب جمعوجور و کوچکتری همچون نواندیشــان ایران اســلامی هم آن زمان به منظور تعمیق فرهنگ سیاسی و حزبی در مقاطعی اعلام آمادگی کردند تا دولت در سایه تشکیل دهند.

دولت در سایه چیست

دولت ســایه در اصطلاح سیاسی به هیئت دولت رویکارنیامده اطلاق میشود که با هدف در دســتگرفتن کنترل دولت در واکنش به یک حادثه منتظرمانده اســت. در نظامهای پارلمانی اغلــب بزرگترین حزب مخالف خود را «دولت سایه» مینامند. در بریتانیا و برخی نظامهای پارلمانی دیگر، احزاب مخالف با تشکیل یک دولت سایه، وزیران و مسئولان دولت احتمالی خــود را منصوب میکنند تا ضمن زیر نظر قــراردادن عملکرد حزب حاکم، همواره برای بهدستگرفتن قدرت آماده باشد.

امــا از دولت ســایه تعاریف دیگری هم شــده که با تعریف کلاســیک و مرســوم آن متفاوت اســت. در تغییر و تحــولات وزارت نفت در دولت اول احمدینژاد، شــجاعپوریان، نماینــده وقت مجلس، وجود دولت ســایه را بدعتی غلط و خطرناک در دولت نهم ارزیابی کرد. از نظر او افرادی بهعنوان حلقه مشــاوران امین و نزدیک ریاســتجمهوری ظاهرا در اشکال قانونی بازرسی و نظارت در امور وزارتخانهها دخالت میکنند. این عضو فراکسیون اصلاحطلب مجلس هفتم در این زمینه مشــخصا بــه داوود احمدینژاد، برادر رئیسجمهور و صادق محصولی اشاره کرده بود. البته بعدا مشخص شــد در این حلقه نزدیکان احمدینژاد یا دولت بهاصطلاح ســایه، مشایی نقش محوری دارد.

قالیباف هم میخواهد سایه شود

محمدباقــر قالیباف، رقیب انصرافی رئیســی، دیــروز در بیانیهای ضمن تبریک انتخابات به مردم، رهبری و رئیسجمهور منتخب، مدعی شــده که او هــم پیگیر مطالبات مردم و وعدههای رئیسجمهور خواهد شــد. به نظر میرســد او هم قرار است نقش دســتیار رئیسی در دولت در سایه احتمالی را ایفا کند. شــاید هم دولت در ســایه دوم را تشــکیل دهد. او در این بیانیه همچنــان بر ایــده 4 و 96 درصدی خود تأکید کــرده و گفته که وظیفهاش حمایت و پیگیری مطالبات 96 درصد است. در بیانیه او آمده است: «طبیعتا با پایــان دوره رقابتهای انتخاباتی و قولهــا و وعدههای نامزدها، مرحله اقدام و پاســخگویی به مطالبات مردم آغاز میشــود و بــرای جلوگیری از خودکامگی در اداره کشــور، این منتقدین هســتند که باید در چارچوبهای قانونــی به طــرح مطالبات به حقِ مــردم بپردازند و با شفافســازی امور، مانــع دورزدن قانون و فــرار از نظارتهای قانونی عدهای خاص و تشــدیدِ نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی در کشــور شــوند. ما متعهد میشویم تا وعدههای مطرحشــده دولت در جریان انتخابات را تا زمان عملیشدن این وعدهها پیگیری کنیم و همچنین وظیفه خود میدانیم که از هر اقدامی برای تحقــق اهداف ملی و پیگیری مطالبات 96 درصدیها، با اولویتِ رســیدگی به مستضعفین و محرومین و اقشار کمدرآمد، با تمام توان حمایت کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.