قالیباف عملیات انتحاري كرد

Shargh - - سیاست -

قالیباف حیف شــد ولی کسی جز خود او را نمیتوان ســرزنش کرد. قالیباف رأی نخســت را در میــان اصولگرایــان داشــت ولــی بایــد تحلیل میکرد کــه از زمان درگیری رادیکال در مناظرهها جــز ریزش رأی چه ســودی یافت؟ چرا این روند را ادامه داد؟ همینجاســت که ما ارزش مشاوران هوشمند سیاسی و فضاشناس را میفهمیم.

اصولا آیا آقای رئیسی گزینه خوبی برای جریان اصولگرایــی در انتخابات دوازدهم بود؟

ابتدا به نظر نمیرســید که ایشــان بهدلیل فقدان ســابقه اجرائی و سیاسی مؤثر، پتانسیل ورود قوی به صحنه سیاسی را داشته باشد؛ اما حتی فراتر از انتظار خود من ایشان خوب عمل کرد، ولی نباید فرامــوش کرد که هر کاندیدایی ابتدا باید معروف شــود و سپس محبوب شود. قالیباف معروف بود ولی رئیســي معروف نبود؛ امــا ظرفیتهــای خوبی هم داشــت ازجمله توانســت بخشــی از آرایــی را که به حســاب قالیبــاف نمیرفت؛جــذب کند. رفتار سیاســی او هــم در مناظرههــای انتخاباتــی متین بود. بههرحال اکنون ما یک ظرفیت جدید داریم که میتوانــد در فضای اصولگرایــی فعالیت مؤثر داشته باشد.

آیــا این شکســت باعث نمیشــود که اصولگرایــی دوبــاره به احمدینــژاد روی آورنــد؟ برخــی معتقدند که این شکســت این تصور را کــه تنها ناجی اصولگرایان خود احمدینژاد است یا بود تقویت کرده است.

آقای احمدینژاد طرفــداران خاص خود را دارد و انتخاب روحانــی لزوما به معنای تغییر موازنه به سود دکتر احمدینژاد نخواهد بود.

برخی هــم معتقدند که علت شکســت اصولگرایان نه تتلو، نه قالیباف و نه عملکرد رئیسی بلکه بالارفتن آگاهی مردم به وسیله شبکههای اجتماعی بود و اینکه مردم بیش از نان، خواهان آرامش و امنیت و آزادیاند و با رأی خود گفتهاند که حتی نانشان هم در گرو امنیت و آزادی است.

شبــــکههای اجتــــماعی بســـتر فعالیت اصولگرایان و اصلاحطلبــان بهصورت توأمان بــود؛ اتفاقا اصولگرایان از رســانههای مجازی بسیار خوب استفاده کردند. اینکه مردم آگاهانه و منطبق بر منافع کلان عمل میکنند درســت اســت؛ اما تأکید میکنم آقای روحانی به دلیل اســتراتژی غلط اصولگرایان در انتخابات پیروز شد و نه به دلیل عملکرد خوب اقتصادی خود.

به نظر شــما واکنش اصولگرایان در قبال پیروزی حسن روحانی چه خواهد بود؟

اصولگرایــان اکنــون بدنــه قدرتمنــد و منســجمي را در اختیار دارند کــه باید با حفظ موضــع انتقادي بــه دولت کمــك کنند که در حل مشــکلات اقتصادي کشور با قدرت حرکت کند. اصولگرایــان و کاندیداهاي آنان باید اولین کســاني باشــند که به رئیسجمهــور منتخب تبریــك بگویند و براي او آرزوي موفقیت کنند و در همین حال برنامههاي پیشنهادي خود براي حل معضلات را در اختیــار رئیسجمهور قرار دهند تا او در صورت نیاز از آن استفاده کند.

شــما یــك آسیبشناســي از وضعیت اصولگرایــي ارائــه کردیــد. در دوران دوم روحانی، به نظر شــما اصولگرایان باید برای بازسازياي که پیشــنهاد شماست چه کاری انجام دهند؟

جمنا با وجود انتقاداتي که به آن دارم؛ حرکت خوبي بوده و بخشي از رشــد رأي اصولگرایان محصول آن بود. باید با تجربیات بهدستآمده مجلس اعلي یا کنگره اصولگرایي تشکیل شود و حتي اصولگرایان کابینه ســایه را تشکیل داده و بــه دولت از طریق نقد منطقــي و عالمانه و فشــار افکار عمومي در جهت تحقق مطالبات مردم کمك کنند.

اصولگرایــان انتقاداتي هــم به روحانی داشــتند و دارند. به نظر شــما آیا روحاني مسئولیتي در قبال این انتقادات دارد؟

بــه نظر من بخش عمده ایرادات و انتقادات مطرحشده اصولگرایان به دولت روحاني وارد بوده و هست و روحاني باید آنها را برطرف کند. پیــري و کندي کابینــه، مردمگرانبــودن کابینه، کمبود سیاستهاي رفع معضلات حاد طبقات مســتضعف، رابطه ضعیــف کابینــه و رئیس دولت با افکار عمومــي، موضع غلط تهاجمي و اتخاذ ادبیات خشن با منتقدان، فقدان کارکرد مناســب منطبق با سیاســت اقتصاد مقاومتي، ضعــف در کنتــرل رکود اقتصــادي، ضعف در حل معضل بیکاري؛ همه اینها ایرادات درستي بود کــه فقط افــکار عمومي قانع نشــدند که اصولگرایــان برنامه یا کفایت لازم براي حل آن دارند، والا همه انتقــادات از نظر من به دولت وارد اســت. دولت باید با رویکــرد انقلابي )نه کند و بوروکراتیك( این مشکلات را برطرف کند. اصولگرایــان پس از انتخابــات نباید منفعلانه کنــار بنشــینند؛ آنها باید با پایــش رفتار دولت، عمل دولت را در مســیر خواســت و مطالبات ملي قرار دهند. این رفتار سازندهاي خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.