رئیسي به شوراي نگهبان نامه نوشت

Shargh - - سیاست -

ابراهیم رئیسی دیروز در نامهای به آیتالله احمد جنتی، ضمن ابراز اعتماد و اطمینان به شورای نگهبان، خواستار رسیدگی به آنچه «برخی تخلفات در قبل و حین برگزاری انتخابات ۲9 اردیبهشت ماه» نامید، شد. او به همراه این نامه سهصفحهای، صدها صفحه مستند را در چندین مجلد برای شورای نگهبان ارســال کرده است. در بخشــی از این نامه آمده است: همه ما در نظام مقدس جمهوری اســلامی موظف و مکلف به حفظ جمهوریت نظام و پاسداری از آرای مردم که مصداق حقوق شهروندی ایرانیان است میباشیم و اینجانب با وعدهای که به مردم قهرمان و نجیب ایران دادهام، نمیتوانم در برابر ظلم به حقوق مردم سکوت کنم؛ لذا تقاضا دارم در اجرای قانون به موارد گفتهشده توجه و رسیدگی جدی شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.