پیام تبریک علی لاریجانی به حسن روحانی

Shargh - - سیاست -

علــی لاریجانی، رئیــس مجلس شورای اسلامی، در پیامی به حسن روحانی انتخاب او بهعنوان رئیسجمهور ایران را تبریک گفت.

متن پیام رئیس مجلس شــورای اســلامی به این شرح است: «حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقــای دکتر حســن روحانــی )دام عزه(؛ ریاســت محترم جمهوری اســلامی ایران؛ ســلام علیکم و رحمهالله؛ با ســپاس و خاکســاری به پیشگاه ایزد متعال و ســتایش ملتی متحد و هوشــیار و تبریک به آنان که با حضور شــورانگیز خــود در انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندورهای مجلس شورای اسلامی، عزت ملی کشــور را تأمین نمودند، انتخاب مجدد جنابعالی را در ایــن رخداد باشــکوه تبریک عــرض میکنم. در شــرایطی که صحنــه بینالمللی بیــش از هر زمان دچار بیســامانی است و اوضاع منطقهای از آشــفتگی و ســردرگمی امنیتی رنج میبرد حضور غیرتمندانــه و ســخاوتمندانه ملت بــزرگ ایران، حکایت از هوشــمندی ســتایشبرانگیزی دارد که قطعا نقش محوری در استواری امنیت پایدار ایران عزیز داشــته و پشــتوانه قوی برای دولت آینده در حل مشکلات اقتصادی کشــور دارد. این موفقیت غرورآفرین ملت عزیز میسر نمیگشت جز با عنایات الهــی و توجهــات حضرت ولیعصــر – عجلالله تعالی فرجهالشــریف- و تدابیــر حکیمانه رهبری معظم انقلاب اسلامی و حمایتهای مراجع عظام تقلیــد و فرهیختگان کشــور. اینک در تعهد دولت جدید اســت که به پاس این حماسه افتخارآفرین ملت، مطالبات برحق مردم شرافتمند را در اولویت تدابیر خویش قرار دهد. مجلس شــورای اسلامی ضمــن قدردانــی از همت بلند ملــت عزیز و صبر و متانــت آنــان در راه تحقق آرمانهــای انقلاب اســلامی، آمادگی همکاری خود را با دولت جدید جهت حل مشــکلات و بهبود اقتصادی و آبادانی بهتر و شایستهتر کشور اعلام میدارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.