حرف درشت در راه است

Shargh - - سیاست -

پوریا عالمــی:

ما از دیروز که حســن روحانی رأی آورد، حــس آن بابایی را داریم که مشــعل المپیک را دویده و از زیر آبشار و وسط استخر و بین باد و توفان رد کرده و رســانده و داده دست نفر بعدی. تا حالا واقعا به وضعیت این آدم فکر کردید؟واقعا باید چهکار کند؟ یکهمچین حالی الان ما داریم؛ یعنی هم خوشحالیم که مشــعل را از گزند آنهمه توفــان و بوران در امان نگه داشتیم، هم الان ماندیم چهکار کنیم.تا الان سهتا رئیسجمهور اســت که داریم کلمات را پشتسرهم ردیف میکنیم و طنز مینویسیم. از 78. توی گلآقا و همشــهری و نوروز و وبلاگ تا الان که چندسال است توی «شــرق» مینویســم. خب طبیعی است که آن اوایل را شما یادتان نیست چون آنموقع من هنوز دُم درنیاورده بودم و اســمم به گوش کسی نرسیده بود. بعدا، هم دم درآوردم هم سیبیل و معلوم نیست دم، سیبیل یا کیفیت آثارم باعث شد مردم کارم را بخوانند. خلاصه برگردیم به مشعل المپیک. طنز روزانه نوشتن از یکجایی بهبعــد در 80 درصد موضوعها به ورطه تکرار میافتد. یکجایی شــما به هر قیمت شــوخی درست میکنی تا کارت دیده شود، از یکجایی دوست نداری به هــر قیمت دیده بشــوی. یکجا فقط روی دیالوگ مســئولان فکاهه میسازی و مخاطب بسیار جمع میکنی، یکجا تصمیــم میگیری جای حرف مسئولان، عملکرد کلی افراد را در ستون طنزت بیاوری و همین کار را ســخت و مخاطبت را خاصتر میکند. حالا هم من این کلمات را مینویسم که بگویم حتما جوانترها انگیزه بیشــتری برای نوشــتن طنز روزانه دارند. من چی؟ من که کاری جز نوشتن بلد نیستم. از فردا تصمیم دارم شیوه این ستون را عوض کنم. از فردا گزارشهایی میدهم از چیزی که در جامعه میبینم. ممکن است باز هم در جاهایی به خبرهای روز اشاره کنم، اما اینبار اصل قضیه خبر نیســت، خود زندگی اســت. میخواهم درباره زندگی دوروبرم بنویســم. درباره آدمها، عابران، رانندهها، شهرها، جاها، کافهها و چشمها و دستها و دنیای آدمهای دوروبرم. از فردا همین کار را میکنم؛ حکایتهایی ریزهمیزه از زندگی روزمره. اسم ستون را هم میگذاریم «حرف درشت» که معلوم نشود داریم حرفهای ریزهمیزه میزنیم و به نظر برسد داریم حرفهای مهم و درشتی میزنیم. به قول بیدل دهلوی که گفت: «حرف درشت» ما ثمر سود «عالمی» ست / گوهر دهد به جای شرر سنگکان ما. که همانطور که میبینید بیدل دهلوی صدها سال پیــش پیشبینی کرده و گفته بوده که یک روز عالمی توی «شــرق» حرف درشت خواهد زد. تا فردا و اولین حرف درشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.