پيشنهاد

Shargh - - سیاست -

جنگبا نابرابری

بیل گیتس در توییترش لینک مقالهای را منتشــر کرد که در آن نوشــته اســت: «اگر جــوان بودم رشــتههای هوش مصنوعی، انــرژی و علوم زیســتی را انتخاب میکردم؛ «رشــتههایی امیدبخش». متخصصان فناوری و اقتصاد همگی توافق دارند در 20 سال آینده شرکتهای بزرگ جهان با تغییرات قابلتوجهی روبهرو میشوند. مؤسسات تجاری در حال اســتفاده از هوش مصنوعی برای خودکارسازی کارخانهها، تولیدیها و هستند. طبق پیشبینی او، بشر در 15 سال آینده با یک معجزه در زمینه انرژی روبهرو خواهد شد. در نتیجه بازار بیوتکنولوژی آمریکا بهسرعت در حال توسعهای باورنکردنی است. گیتس جوانان امروز را دعوت کرده است که از دانش و امتیازات خود در جنگ با نابرابری در هر شکلش استفاده کنند؛ جوانانی که امروز از گذشته او آگاهتر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.