فاتاحاناشتنی بیهماندندشت صولگرای پ درها شورا شهر

ليست اميد در تهران، مشهد، اصفهان، کرج، کرمان، زاهدان سمنان و شيراز اکثریت مطلق را بهدست آورد محسن هاشمي: بحث انتخاب شهردار فعلا انحرافي است پایان حضور 17ساله چهرههای ورزشی در شورای شهر تهران

Shargh - - صفحه اول -

گــروه سياســت، فرزانه آئينــی: فهرســت 21نفره اصاحطلبــان يــا همــان «اميــد» بیكموكاســت كرسیهای شورای شهر تهران را يکی پس از ديگری به نام خود زد. ديروز رســما نتايج انتخابات شورای شــهر تهران از سوی فرمانداری پايتخت اعام شد و خبرهای جسته و گريختهای را كه درباره اقبال مردم تهران از فهرســت اميد شــنيده میشــد، تأييد كرد. آنطور كه عيســی فرهادی، فرماندار تهران خبر داد همه 21 عضو فهرســت اميد راهی بهشت میشوند و تنها كرســیهای علیالبدل شــورای شــهر تهران در اختيار شــش نفر اول فهرست جناح راست قرار خواهد گرفت كه شانس ورود اصولگرايان به شورای شهر را وابسته به اســتعفای اعضای اصلی يا مرگ آنهامیكند. ادامهدرصفحه6

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.