وضعیت نامناسب کسبوکار در بیشتر استانها

Shargh - - اقتصاد -

در مثالــی دیگــر، بررســی میکنیــم در تعامــل مأموران دولت با فعــالان بخش خصوصی، در کدام اســتانها این مأموران به قانون عمل کردهاند و در کدام اســتانها قانون را زیر پا گذاشته و سلیقهای عمل کردهاند. خوبی این بررسیها آن اســت که نشان میدهد این ۲8 عامل آیا بین همه بخشها و استانها یکسان است؛ اگر چنین باشــد، سیستماتیک اســت و اگر مشــترک نباشد، نشان میدهد مشــکل موردی است و باید از شیوهای دیگر آن را حلوفصل کرد. اجرای این طرح با طرحهای مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت است و نیازمند عدد و رقم نیست؛ بنابراین در وهله اول باید اعتماد فعال اقتصادی را برای دادن اطلاعــات جلب کنیم؛ اما بــرای کاهش هزینهها، از طریق الکترونیک عمل کردیم و با فرســتادن پیامک، همــکاری فعــالان اقتصادی را با ایــن مجموعه طلب کردیم. این اقدام هرچند به کاهش هزینهها کمک کرد؛ اما معایبی هم داشــت و آن برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی بــود. بههرحال با یکدهــم هزینه طرحهای دو مرکز آماری کشــور، این طرح را به انجام رســاندیم. این طــرح میتواند بهعنوان میزانالحرارهای باشــد که اقدامات دولت را در اجرای لوایح و طرحها بسنجد.

آیا مرکز آمار و اطلاعــات اقتصادی اتاق ایران صرفا به بررسی این موارد اکتفا میکند؟

قصــد داریم علاوه بر آنچه در قانــون بر دوش اتاق گذاشــته شــده، ســهم بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد بر اســاس آمار دقیق مشــخص کنیم. این اقدام به پیشنهاد هیئترئیسه اتاق ایران در دست کار است و قرار است از ماه آینده روی این مسئله آغاز به کار کنیم و نیمه دوم سال جاری هم سهم بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد اعلام رســمی کنیم تا میزان دخالت دولت در بخشهای مختلف مشــخص شود. یکی از مواردی که بخش خصوصی بهعنوان عوامل دستوپاگیر از آن یاد میکنند، رانت، دادن اطلاعــات، انحصار و اقدامات از ســوی دولت اســت که میتواند منجر به ابترشــدن فعالیتهای بخش خصوصی شــود. این بررســی، تنها برنامه در دســتور کار این مرکز نیســت. برای اثربخشی بیشتر این پژوهش، بنا داریم تعامل دستگاههای اجرائی کشور با فعالان اقتصادی را بررسی کنیم تا از این طریق، نشان دهیم در کدام بخشها دستگاههای اجرائی دولت همکاری لازم را ندارند تا دولت نســبت به اصلاح آنها وارد عمل شود.

آمارهــای شــما تأییــد میکند که هنــوز هم بخش واسطهای مالی، بیشــترین جذابیت را برای سرمایهگذاری دارد؟

آمارها نشان میدهد هنوز هم فعالیتها در بخش واســطهای مالی، با کمترین مشکلات محیط کسبوکار روبهروســت و به همین دلیل بهعنوان یکی از دلایل، با رونق همراه است و جذابیت سرمایهگذاری در آن وجود دارد؛ اما بخش دیگری مانند صــادرات و واردات، هنوز هم با مشکلات بســیاری روبهروست و مجبور است در تعامل بیشتری با بخش دولتی و بوروکراتیک قرار بگیرد که این امر خود نارضایتی بیشــتر را در این بخش فراهم میآورد.

کدام مشــکلات ســهم عمدهای در مشــکلات عنوانشده از سوی فعالان اقتصادی داشتند؟

مهمترین مشــکل در مجموع ســه اتاق، دشــواری تأمیــن مالــی از بانکها عنوان شــده اســت. بیثباتی و پیشبینیناپذیربــودن قیمتهــا )مــواد اولیــه و محصــولات(، در اولویــت دوم اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران و اتاق اصناف بوده است؛ اما در اتاق تعاون، بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرائی ناظر به کســبوکار، بهعنــوان اولویت دوم قرار گرفته است و اتاق اصناف اولویت سوم خود را رویههای غیرمنصفانه و ناعادلانــه ممیزی و دریافت مالیات بیان کرده اســت و در دو اتاق دیگر، موانع اداری کســبوکار )ادارات و دســتگاههای اجرائی مرتبط با کســبوکار( بهعنوان اولویت سوم بیان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.