کرهشمالی یک موشک بالستیک دیگر را آزمایش کرد

Shargh - - جهان -

هر یکشــنبه، یک آزمایش موشــکی. کرهشمالی برای دومین یکشــنبه متوالی، دســت بــه آزمایش موشــک دیگــری از نــوع بالســتیک زد. خبرگزاری کرهجنوبی به نقل از ارتش این کشــور، روز گذشــته اعلام کرد همســایه شــمالی بــار دیگر دســت به آزمایش موشکی زده اســت. بر اساس این گزارش، موشــک امتحانشــده از نــوع بالســتیک بــوده و بعدازظهر یکشــنبه به وقــت محلــی، از نقطهای در غرب کرهشــمالی شــلیک شده اســت. مدل این موشــک هنوز شناختهشده نیســت. یکشنبه گذشته نیز کرهشمالی موشک بالســتیک دیگری را آزمایش کرد. شورای امنیت سازمان ملل با محکومکردن این آزمایشها، کرهشمالی را به اعمال تحریمهای بیشتر تهدید کرده است.

اعتراض ژاپن

دولــت ژاپــن بهشــدت بــه آزمایش موشــکی کرهشــمالی در روز یکشــنبه اعتراض کرده اســت. دبیــر کابینه دولت ژاپن گفته کشــورش بههیچوجه نمیتواند «ایــن اقدامات تحریککننــده» را تحمل کنــد. به گفته این عضو کابینه دولت ژاپن، موشــک کرهشمالی ســاعت ۱۶:۵9 به وقت محلی از ساحل غربی این کشــور به ســمت دریای ژاپن شلیک شده و در خــارج از منطقــه ویژه اقتصــادی ژاپن، بدون آنکه به کشــتیها یا هواپیماها آسیبی برساند، فرود آمده اســت. کاخ ســفید هم در واکنش به آزمایش موشکی کرهشمالی، اعلام کرد بر اساس اطلاعاتش، کرهشــمالی دست به شــلیک یک موشک بالستیک میانبرد زده و بُرد این موشک، کمتر از آزمایشهای اخیر پیونگیانگ بوده اســت. یک مقام کاخ ســفید در واکنش به آزمایش موشــکی کرهشــمالی گفت: ما اطلاع داریم که کرهشــمالی یک موشک بالستیک میانبرد شــلیک کرده است. کرهشــمالی آخرینبار ایــن سیســتم را در مــاه فوریــه آزمایش کــرده و برد این موشــک کوتاهتر از ســه آزمایش موشــکی قبلــی این کشــور بوده اســت. همزمان یــک مقام ارتش کرهجنوبی نیز گفت: موشــک بالســتیکی که کرهشمالی شلیک کرد، توانست به ارتفاع حدود ۵۶۰ کیلومتر برســد. این مقام گفت: موشکی که شلیک شد، ظاهرا شبیه موشک نوع پوکگوکسونگ – ۲ بوده که یک موشک بهروزرسانیشــده و با سوخت مایع است که از زیردریایی پرتاب میشود. وزارت خارجه کرهجنوبی هم پرتاب موشــک را از سوی کرهشمالی محکوم کرده و در بیانیهای عنوان کرد: این یک اقدام «غیرمسئولانه و غیرمحتاطانه » است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.