2 شخصیت اسطورهاي

Shargh - - هنر -

ســریال «دشــمنی» در مورد تنها همکاری بت دیویــس )با نقشآفرینی ســوزان ســاراندون( و جوآن کرافورد )با نقشآفرینی جسیکا لنگ( در فیلم مشــهور «چه بلایی سر بیبی جین آمد؟» اســت. قطعا بهراحتی نمیتوان از نقشآفرینی سوزان ساراندون و جسیکا لنگ در این فیلم بهراحتی گذشت.

جسیکا لنگ، هنرپیشــه تئاتر و سینمای آمریکاست. او در 3۵ سال زندگی هنریاش، شــشبار نامزد جایزه اسکار شــده و دوبار آن جایزه را از آن خود کرده اســت. نقشهای معروف لَنگ در فیلمهای فرانسیس )1982(، توتسی (1982(، رؤیاهای شــیرین )198۵(، آسمان آبی )1994( و باغهای خاکستری (2009( بودهاند.

ســوزان ساراندون دیگر بازیگر آمریکایی اســت و تاکنون جوایز بسیاری از جمله، جایزه اســکار بهترین بازیگر نقش اول زن )199۵(، نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن )1994( برای فیلم موکل، نامزد جایزه گلدنگلوب بهترین بازیگر زن فیلم درام )1991(، جایزه بفتای بهترین بازیگر نقش اول زن (1994( و... را به خود اختصاص داده است.

در این ســریال علاوه بر قدرت بازی بازیگرانش میتــوان از قصه جذابی کــه مورفی بههمــراه همکارانش، جف کوهن و مایکل زام، نوشــتهاند لذت ببرد. رایان مورفی علاوه بر نگارش نهایی فیلمنامه هشت قسمت فصل اول، کارگردانی سه قسمت را نیز برعهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.