علی شروقی

Shargh - - ادبيا -

از محمود حسینیزاد به جز ترجمه داســتانهای نویسندگان آلمانیزبان، تاکنون چند مجموعه داســتان منتشر شــده است. سیاهی چسبناک شــب ، این برف ‪« »‬ « کی آمده ، آســمان، کیپ ابر و ســرش را گذاشــت روی فلز ســرد مجموعه » « » ‪« »‬ داستانهای منتشر شده از اوست. بیست زخم کاری اما اولین رمان حسینیزاد « » اســت. رمانی که اخیرا در نشر چشمه منتشر شده و حســینیزاد در آن، با الهام از مکبث ویلیام شکسپیر، داســتان یک دار و دسته دلالِ نوکیسه را روایت کرده است که از راههای غیرقانونی به ثروتی کلان « » دست یافتهاند و حالا برای کسب سهم بیشتر از این ثروت به جان هم افتادهاند. عنوان رمان نیز برگرفته از سطری از مکبث « » اســت که حســینیزاد آن را در آغاز کتاب نقل کرده است: ... همیشــه این بوده که وقتی بر مغز میکوفتند، مرد میمرد و « بس. ولی حالا با بیســت زخمِ کاری بر فرقِ ســر، از جا برمیخیزند و ما را تارومار میکنند... مالکی، شــخصیت اصلی رمان » بیســت زخم کاری ، آدمِ مردی به نام ریزآبادی است. ریزآبادی نوکیسهای اســت که با زدوبند و دلالی و کارهای خلاف، « » خود و خانوادهاش را به نان و نوایی رسانده اســت. مالکی یکی از آدمهای مؤثر او در جوشدادن معاملات کلان است، اما احســاس میکند در حقاش اجحاف شده و سهمی را که لایق آن است به او ندادهاند. مالکی میبیند که همیشه معاملههای

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.