سرنوشت شوم

Shargh - - ادبيا -

در مجموعــه نقاب پیــش از این چند رمــان از پییــر بوالو و توماس نارســژاک منتشــر شــده بــود و اینروزها نیــز رمان دیگــری از ایــن دو نویســنده بــا عنــوان «نجسها» بهچاپ رســیده است. عنوان کتاب، گویا ارجاعی اســت بــه کاربرد این واژه در فرهنگ هندوستان. در آنجا نجس به طبقهای پست و پلید اطلاق میشود که تماس با آن موجب آلودگی میشــود. در ایــن رمان، بعد از روایت یک انتقامجویی بیرحمانه، با جهان مردان و زنانی آشــنا میشویم کــه برای ادامه یک زندگی شــرافتمندانه در پی یافتن کار هســتند. انســانهایی که انگار هاله بداقبالی بالای سرشان است و دیگران را از آنها میراند. رمان ماجراهایی فرعی هم دارد. از جمله جوانی از خانوادهای مرفه و اشــرافی که به دنبال مبارزات سیاسی و افراطی دســت به جنایت زده و محاکمه و زندانی شــده است. او حالا پس از آزادی پیــش از موعد فکری جز انتقامجویی از کســی که او را لو داده ندارد. نویســندگان ایــن رمان از فرم نامهنویســی برای روایت داستانشان استفاده کردهاند.

نجسها/ پییر بوالو و توماس نارسژاک/ عباس آگاهی/ جهانکتاب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.