به همین سادگی

Shargh - - يات -

«گند زدهام. گل به خودی! حرفهایی را که راز آدمهاســت برای ســامان پیامک زدهام. از بس همیشه عذاب وجدان دارم، دهنلقی کردم...» نخســتین رمان بهاران بنیاحمدی، «چیزی به تابســتان نمانده»، روایت روزگار دختری است جوان در تقابل با جامعهای که هنوز پذیرای او و درک او از جهان پیرامونش نیست. داســتان بهنوعی روایت شخصی نویسندهاش از دورانی است که او در میانه نوجوانی و جوانی تجربه کرده اســت و نسلی را نمایندگی میکنــد که در طبقه متوســط جامعه شــهری دهههــاي هفتاد و هشتاد زیسته اســت و برای همین سرشار اســت از ارجاعات مدام به نامهــا و روایتها و اتفاقات واقعی که در این دو دهه روی داده اســت. رمان فرمی روزشماری دارد، روایت هر روز در دفتر خاطرات راوی ما را با وقایع شــخصی و اجتماعی آن دوران مواجه میکند. داســتان از 15 مهر 73 آغاز میشــود: «من از نازنین که جلویی من اســت و همه فامیلهایشــان و خودشــان امریکا زندگی میکنند، پرســیدم چه آهنگی را بیشتر دوســت دارد. او هم مثل من آمنه و تنگ غروب دلم گرفته را دوســت دارد...» 18 اردیبهشــت 74، روز بعدی اســت که در دفتر خاطرات راوی ثبت شــده است و ما را به حال و هوای نوجوانان آن دوره میبرد. تا میرســد به ســال 76 و تب و تاب آن روزها و ســالها. «مورچهها انگار یک ارتش متحد در سراسر بدنم راه افتادهاند. زیر پوستم مورمور میشود. ترتر هواکش ترسناک است. قلبم تند تند میزند. از اتاق رد میشوم. صدای بلند، هر صدای بلندی مرا میترســاند. از راهرو رد میشوم. صدای ترتر بلندتر میشود. مرا یاد موتورهای داخل دانشگاه میاندازد. دودشان حیــاط را میگرفــت. همهمه میشــد. مورچهها در تمــام حیاط دانشــگاه وول میخوردند. آدمها روی هم میلغزیدند انگار و بعد پراکنده میشــدند. پشتســرِ ترتر موتورها تعطیلی موقت دانشگاه بــود و کتاب پارهپارهشــدهی فروغ مــن توی هــوا.» قصه «چیزی به تابســتان نمانده» تا چند ســالی در دهه نود هم پیش میآید تا یکم فروردین ‪16 92.‬ شــهریور 91: «لعنتیها ویزا ندادند. به همین ســادگی. نمیدانم چه کار کنم. ناامیدم. خیلی.» و بعد 6 بهمن 91: «چســبیدهام به آگهیهای همشــهری لعنتی. خدا را شکر که عقل کردم و حرف مامان را گوش کردم؛ وگرنه فوقلیسانســم هم به فنا میرفت و الان همان کار را هم نداشــتم که بکنم. اینجوری لااقل سرم گرم میشود. دوباره درس و بیکاری. درس و بیکاری.»

چیزی به تابستان نمانده، بهاران بنیاحمدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.