جدول 2829 طراح: بیژن گورانی

Shargh - - روزنامه -

افقی:

۱- ســوگواری- قیمتــی- تابــان و درخشــان ۲- فراوردهای از ســیمان و پنبهنســوز- پــس از خلع محمدعلــی شــاه قاجار به ریاســت شــهربانی تهران رســید 3- کتابی درباره رشــادتهای مردم خرمشــهر نوشته سیدهاعظم حســینی- از جمهوریهای آسیای میانــه- تکــرار حرفی 4- زیبــا و جــذاب- چهرهنماســوره هفتادوهشــتم 5- گوارا- رابطه خویشــاوندی آبــا و اجدادی- شــاعر یوش 6- پیشــرفت- تخمکخوراک قنــاری 7- از ملزومات ماهیگیری- نوعی خط قدیمی- از بخشهای قرآن ۸- شــهر آســتان حضرت عبدالعظیم)ع(- زندگی و حیات- پوســیده- مردار 9- فیلمی ساخته داریوش مهرجویی با بازی لیلا حاتمیصاحب ارژنگ- کلمه پرسش ۱۰- قصهگو- هر بخش از نماز- دارای عیب و نقص ۱۱- نوعی دستگاه مخابراتیدرگذشته- ابزار آراستن موها ۱۲- خودپسندی- کوههارویارویی ۱3- کتف- از مهمتریــن منابع گازی ایران در استان بوشهر- مخفف مشهدی ۱4- کارگاه فیلمسازیفیلمنامهنویــس ۱5- نوازنده طبــل- تصویری که روی پرده نمایش داده شود- پدربزرگ.

عمودی:

۱- قوم حضرت هود)ع(- قالب برشکاری فلزات- لایه پوششی مجاری تنفســی ۲- افراطکردن- خوشترکیب 3- مخفف اگر- چراغ پیهسوز قدیمی- دلداده مجنونخمیدگــی کاغذ 4- اقامت موقت در ســفر- هوشــیارمیگویند چرک کف دســت اســت! 5- شهرســتانی در آذربایجان شرقی- اثر تربیتی ژان ژاک روسو- سجدهکننده 6- برانگیختگــی و التهــاب درونی- ســمت چپ- جلاد اســتالین 7- آینده- زین و برگ اســب- ســردار رومی که مغلوب ســورنا شــد ۸- گاوچران آمریکایی- درمانکننده 9- بخــش مراقبتهای ویژه در بیمارســتان- پیروز- زنان عــرب ۱۰- مقابــل آمدن- زبان عربی- همســایه روســیه ۱۱- رهندهنده- نیکوروی- پسر کاوه آهنگر ۱۲- نام اختصاری ســازمانهای مردمنهــاد- واحد طول انگلیســی- ایلات ۱3- بــرادر عــرب- شــماره- برگشــتن- پــول ژاپــن ۱4- درازکشــیده به پشــت- ســتاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا ۱5- سیمرغ- مایع نوشیدنی گازدار – زمستان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.