زبالههایتان را جا نگذارید! وگرنه...

Shargh - - روزنامه -

مســئولان پــارک دولارس سانفرانسیســکو تصمیم گرفتهاند برخــورد جدیتری با شــهروندان خود داشــته باشند؛ شــهروندانی که با انواع و اقســام خوراکیها و وســایل وارد این پارک میشــوند، روی چمنهــا مینشــینند، غــذا میخورنــد، بســاط کباب بــه راه میاندازنــد، بقایــای میوهها را در طبیعــت رهــا میکننــد و...، اما زبالههایشــان را جمع نمیکنند. تا اینجا هیچ جریمهای شــامل حال این شهروندان نشده است، اما قرار است جریمه هزاردلاری برای این رفتار در نظر گرفته شود. عکس: سانفرانسيسکو كرونيکل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.