خودروي خشمگین در میدان تایمز

Shargh - - روزنامه -

ســریال هجــوم خودروهــا بــه جمعیت اینبار در آمریکا در میدان تایمز نیویورک اکران شــد. لاشــه خودرویی که به سمت شهروندان حاضــر در میــدان هجــوم برده و متوقف شده در این عکس بهخوبی پیداســت. یک نفر جانش را در این حملــه از دســت داده، اما پلیس معتقد است این حادثه تروریستی نبوده اســت. راننده دســتگیر و به بازداشتگاه منتقل شــده است. او باید تست الکل و مواد مخدر بدهد تا مشــخص شــود این رفتار را در وضعیتی غیرعــادی انجام داده یا هدف دیگری داشته است. عکس: آسوشيتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.