سودوکوسخت1825

Shargh - - روزنامه -

قانونهاي حل جدول سودوكو:

1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تکرار شود. 2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تکرار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.