«ججو» در تسخیر یوز ایرانی

اولین پیروزی در جام جهانی بعد از 40 سال

Shargh - - ورزش -

تیــم ملی جوانان ایــران کارش را در رقابتهای جام جهانی ۲0۱7 کرهجنوبی با پیروزی شــروع کرد؛ شــاگردان امیرحسین پیروانی که روز گذشته در «ورزشگاه جام جهانی ججو» به مصاف تیم کاستاریکا رفته بودند، موفق شــدند با تکگل مهدی مهدیخانی که در دقیقه 8۱ زده شد، از سد کاســتاریکا بگذرند و به سه امتیاز شــیرین این بازی برسند. پیروزی برابر کاســتاریکا، تیمی که برای نهمینبار طعم حضور در جام جهانی جوانان را میچشــد، به ناکامی 40ســاله جوانــان ایرانی برای رســیدن به برد در جام جهانی پایان داد. ایران که برای ســومینبار در تاریخ به جام جهانی رسیده، آخرینبار سال ۱۹77 موفق به پیروزی در این جام شد. حالا هم که کلا برای دومینبار در تاریخ جام جهانی است که جوانان ایرانی به پیروزی میرسند. سال ۱۹77 ایران با وجود کسب یک برد و یک تســاوی از صعود به مرحله حذفی جام جهانی باز ماند. ســالها بعد، یعنی در سال ۲00۱ هم، ملیپوشــان جوان ایرانی برای دومینبار به جام جهانی رسیدند که هر سه بازی مرحله گروهیشان را واگذار کردند و از گردونه بازیها کنار رفتند.

کمموقعیت ولی مفید

بازی با کاستاریکا از آنجا که اولین دیدار ایران در جام جهانی جوانان بود، حساسیت خاص خودش را داشت؛ نه کاستاریکا و نه ایران تمایلی برای ارائه یک بازی هجومی نداشتند و هر دوتیم مترصد بروز اشتباه از سوی دیگری بودند تا زهرشــان را بریزند؛ با این تفکر بود که این دیدار موقعیت گل زیادی نداشــت و در مقایسه با دیگر بازیهای برگزارشده هم چندان جذابیتی نداشــت ولی با همیــن موقعیتهای اندک هم، ایران از فرصت نهایت استفاده را برد و با گل دقیقه 8۱ بازی به برتری رسید. «این مســابقه بهویژه در نیمه نخست برای ما سخت بود. دیدار اول ما بود و همین مســئله کار را دشوار میکرد. با وجود این بازیکنان ما ارائهگر بازی خوبی بودند و توانستند فضاهای خالی را پر کنند. تغییر فاز از دفاع به حمله در جریان بازی شــکل گرفت». امیرحسین پیروانی ســرمربی ایران با گفتن این جمله در کنفرانس خبری از دشواری دیدار اول تیم حرف زد؛ هرچند نباید از ضعف کاستاریکاییها در خط حمله هم گذشــت. این تیم کــه پیشتر در مرحله انتخابــی جام جهانی در منطقه کونکاکاف در پنج بازی فقط توانسته بود پنج گل بزند، در دیدار مقابــل ایران با یک تراز منفی عجیب حتی یک ضربه در چارچوب هم نداشــت: به عبارت دقیقتر، آنها ۱۵ ضربه به سمت دروازه ایران زدند که هیچ کدامشان تبدیل به گل نشد.

به زامبیا نباز

کسب ســه امتیاز بازی نخست، تأثیر زیادی در سرنوشت ایران برای صعــود به مرحله بعدی جام جهانی، آن هم بــرای اولینبار در تاریخ دارد. ماجرا از این قرار اســت که طبق برنامه، از هر شــش گروه فعلی حاضــر در جام جهانی دو تیم اول به مرحله حذفی میرســند و چهار تیم برتر ســوم هم میتواننــد طعم حضور در یکهشــتم نهایی جام جهانی را بچشــند. این موضوع کمک زیــادی به ایران میکند که برای اولینبار از گروهش در جام جهانی صعود کند. ایران اگر بتواند در بازی بعدی که روز چهارشــنبه ســاعت ۱۲.30 برگزار میشود، از سد زامبیا بگذرد که به طور مستقیم جواز صعود به یکهشتم نهایی را میگیرد؛ حتی یک تســاوی هم مقابل این تیم به طور قطــع ایران را به مرحله بعــدی میبرد. حالا فقط کافی اســت ایــران به زامبیا نبــازد تا اتفاق تاریخی دیگری رقم بخورد. البته کســب امتیاز از زامبیا هم کار چندان سادهای نیســت؛ این تیم آفریقایی روز گذشــته در اولین دیدار گروه C موفق شد تیم پرتغال، یکی از تیمهای مدعی قهرمانی این دوره از جام جهانی را ۲ بر یک شکست دهد و به صدر جدول گروه برود. زامبیا یکی از تیمهای پدیده جام اســت که بســیاری از کارشناسان فیفا معتقدند میتواند شگفتیساز این دوره از بازیها شود. البته امیرحسین پیروانی سرمربی تیم ملی کشورمان هم میگوید زامبیا را تیم خوبی دیده است: «همــکاران آنالیزور من این بازی را تصویربــرداری کردهاند و من بعدا آن را میبینم. زامبیــا را در آن دقایقی که نگاه کردم، تیم خوبی دیدم. این تیم پیروزی باارزشی کسب کرده است. قطعا بازی سرنوشتسازی مقابل این تیم داریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.