20 سال بعد از «دوم خرداد»

Shargh - - صفحه اول - حامد طبیبی

‪٢0 1)‬ ســال بعد از دوم خــرداد 76، جامعه ایران همچنان دغدغه فرهنگی، سياســی و آزادی بيان در چارچوب قانون دارد. اگــر در دوم خرداد 76 بهدليل فضای خاص بعد از انقلاب، جنگ و دوران سازندگی، ســخن از حقوق شــهروندی و آزادیهای سياسی و فرهنگی بهعنــوان محورهای شــعارهای انتخاباتی رئيسجمهور منتخب به کام جامعه شيرین آمد؛ اما در انتخابات جمعه گذشــته، جریان مقابل اصلاحات بر شکاف معيشت سوار شد. از وعدههای اجرانشدنی تــا ســياهنماییهایی که اگــر تصویر گوینــده حذف میشد احتمال داده میشــد از سوی یکی از عناصر اپوزیســيون خارج از کشــور در حال بيانشدن است، هيچ ابایی نبــود، بااینحال آنان فراموش کرده بودند روند اصلاحات در بطن جامعه چنان به مســير خود ادامه داده که به قول رئيسجمهور روحانی، دو نامزد اصولگرا هم ناچار بودنــد در ایام انتخابات از حقوق قومی، فرهنگی و سياســی ایرانيان سخن بگویند و با مردم مهربان باشــند. آنان متوجه نشــدند نمیتوان یکشــبه، لباس عوض کرد؛ مردم عملکردها را از یاد نخواهند برد.

٢( دو دهــه بعــد از دوم خــرداد 76، ایــده «هاشميزهکردن» روحانی شکست خورد؛ اگر آیتالله هاشمیرفسنجانی در خاطرات خود درباره انتخابات ریاســتجمهوری در ســال 7٢، از افت آرای خود به دســت رقيبی که خودش بهصحنه دعوت کرده بود، گلایهمند بــود؛ اینبار این جریان اصولگــرا بود که با منســجمکردن همه امکانات لجســتيکی، رسانهای، سياســی و غيرسياســی به صحنــه آمده بــود تا یا روحانی را یکدورهای کرده یا روحانی ضعيفشده با آرای کمتر را روانه پاســتور کنــد. اینبار هم مردم، به ســبک دوم خرداد 76، حداکثری به صحنه آمدند تا رئيسجمهوری مقتدر با پشتوانه رأی انبوه بسازند.

3( دو دهه بعــد از دوم خرداد 76، جریان مقابل اصلاحــات به دنبال بردن انتخابات بــه دور دوم بود و دو تاکتيک در دســتور کار آنان قرار گرفت. نخست حــوزه تبليغاتي هدف قرار داده شــد کــه محور آن، تخریــب بيامــان دســتاوردهاي دولت و شــخص روحاني بود که هيچ حــد و مرزی برای طرف مقابل باقی نگذاشت. دوم سردادن شعارهاي فریبنده برای جلب نظر دهکهای پایيــن جامعه. اینبار جدال در کنار حوزههای ارزشــی و فرهنگی، به حوزه اقتصاد و معيشــت کشيده شد. همان که در سال 84، یک بار از سوی اصولگرایان امتحان شد و نتيجه داد؛ اما در دوم خرداد 76، از آن غفلت شد.

4( دو دهــه بعــد از دوم خــرداد 76، بــاز هــم جوانان، زنان، دانشــجویان، فرهنگيــان، کارگران و... بیچشمداشــت به کمپين انتخاباتی تحولخواهان پيوســتند تــا از دســتاوردهای دو دهــهای خــود و رئيسجمهور دوران اصلاحات صيانت کنند. شــبيه روزهایی که تریبون دفتر تحکيم وحدت و روزنامههای سلام و هفتهنامه عصر ما، تنها تریبونهای باقیمانده برای نامزد مجمع روحانيون مبارز و گروههای جریان چپ بودند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.