انتخاب «راه اعتدال»

Shargh - - صفحه اول - مسعود سلطانیفر . وزير ورزش و جوانان

طليعه ســال 96 بــا برگزاری انتخاباتــی آزاد همــراه شــد؛ انتخاباتــي ســالم و قانونمدار و البته پرشــور و پرفــروغ که در آن مردم-قهرمان ایران اســلامی- با ایســتادن در صفهای طولانــی در چارچوب قانون و رعایــت حقوق شــهروندی در فضــای اخلاقی و کرامت انســانی آرای خود را که نشــانگر ارادهشان در تعيين سرنوشــت خود و نسلهای بعدی بود، به صندوقهای رأی انداختند تا بار دیگر در مسير اعتدال بهدور از بدخواهیها و افراط و تفریطها «راه اعتدال » را انتخاب کنند و مردمســالاری دینی و اســلامی را عينيت ببخشــند و تبلور آموزههای مردمسالاری نزد کشــورهای غربی و بهویژه کشورهای منطقه شوند. این حماســه و صحنههای باشــکوه، در تاریخ ایران ماندگار شــد و مردم در ادامه حرکــت آگاهانه خود در خــرداد 9٢ و اســفند 94 گام ســوم را هم در ٢9 اردیبشــهت 96 محکمتر از هميشه برداشتند و البته هميــن اعتماد بالای مــردم به دولتی کــه در چهار ســال گذشــته هدف تندتریــن و ناجوانمردانهترین نقدهــای غيرمنصفانه قرار گرفت، مســئوليت و کار ما را ســنگينتر از گذشــته خواهد کرد؛ اما بیشــک با تمام توان این مســير را ادامــه میدهيم و باید با فعالکــردن بخشهــای اقتصادی، فرایند توســعه سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را مدیریت کنيم تا پاســخ مناســبی به اعتماد مردم داده باشيم. رأی قاطــع و ٢4ميليونی مردم به دکتــر روحانی فارغ از قوت قلببودن، سرمایه بزرگ اجتماعی است که بار مسئوليت رئيسجمهور و دولت منتخب را سنگينتر خواهد کــرد و این پيام را میدهد کــه مردم نهتنها موافق بازگشــت به عقب نيســتند، بلکــه خواهان فضایی باثبات، بانشــاط و شاداب به همراه پيشرفت و ادامه مســيرهای اعتدالگرایانه هســتند و مسير و آیندهشان را خودشان انتخاب میکنند. این پيروزی و مشارکت بالا متعلق به مردم، نظام، رهبری و سپس رئيسجمهوری است که فقط رئيسجمهور عدهای کــه به او رأی دادنــد نيســت و رئيسجمهور آحاد جامعه است و این همان مردمسالاری اسلامی است که تبلور آن در پيام رئيسجمهور پس از اعلام نتایج انتخابات نمــود علنــی یافت.موفقيتهای متعدد دولــت تدبير و اميد در بخشهای مختلف، از جمله برجام که با رهنمودهای رهبری و تدبير رئيس دولت و دیپلماتهــای حرفهای شــکل گرفت بــه همراه موفقيتهای اقتصادی، یکی پس از دیگری منجر به شکلگيری راهی شد که دیگر قطعنامهها و تحریمها را کاغذپاره نمیخواند و براساس تدابير مقام معظم رهبری، تعامل با دنيا را در دســتور کار خود قرار داد تا عــلاوه بر وصول مطالبات معوق، ســرمایهگذاری خارجی تحریک شــود و اقتصــاد بيشازپيش رونق یابد.آرای مردم در صندوقها نشان داد بلوغ سياسی در جامعه تکامل یافته و مردم را نمیتوان براساس وعدههــای بیپشــتوانه از راه اعتــدال بازداشــت. رئيسجمهــوری کــه از ابتــدا مصمم بــه کاهش نــرخ تورم بــود، بالاخره پس از ٢6 ســال نرخ تورم را تکرقمــی کرد و این در حالی اســت که همزمان رشــد اقتصادی هشــتدرصدی بدون درنظرگرفتن موفقيتهای نفتی محقق شد و اقتصاد مقاومتی در مسير اصلی خود قرار گرفت. تراز صادرات مثبت شد و شاخص فلاکت به نصف کاهش یافت و باز این در حالی اســت که نفت با قيمــت حدود 45 تا 50 دلار به فروش رســيد، تورم مهار شد و دهکهای پایينتر از یارانه بيشــتر بهرهمند شــدند. بههرحال حماسه حضور کامل شــد و مردم برای تــداوم راه اعتدال پا به ميدان گذاشــتند و اراده خودشان را در صندوقها مستولی کردند تا دوباره به ورطه شعار و وعدههای خانمانبرانداز نيفتيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.