اعتدال روحانی علیه افراطگرایی دینی

Shargh - - صفحه اول - علیاکبر گلقندشتی . پژوهشگر

با لطف خداوند و حضور پرشور مــردم، دوازدهميــن انتخابات ریاســتجمهوری برگزار شــد و دکتــر روحانــی بــا نزدیک به ٢4 ميليــون رأی بــرای مــدت چهار ســال دیگر بهعنوان رئيسجمهور انتخاب شــد. دولت دوازدهــم در چهار ســال آینده باید فعاليتهای مهمی در سياســت داخلی و بهبود وضعيت اشــتغال انجام دهد، ولی بهعنوان یک دولــت معتدل کــه پایه آن بــر مقبوليت مردم و عقلانيت شــيعی اســت وظيفهای نيز در ســطح منطقه دارد. متأســفانه مســلمانان در سالهای گذشــته بــه جــای پذیــرش اختــلاف مذهبی و کثرتگرایی به فرقهگرایی و حتی به بدترین شکل آن یعنــی نفرتگرایــی مذهبــی روی آوردهاند. بنيادگرایــی و افراطگرایــی باعــث بهوجودآمدن مشــکلات زیادی برای مســلمانان شــده است؛ ازدســتدادن اميــد بــه آینــده، نبــودن عدالت اجتماعی و توســعهنيافتگي علاوه بر صدها هزار کشــته و مجروح، برخی از پيامدهای این تندروی مذهبی برای مردم مسلمان خاورميانه بوده است. دوری از عقلانيت، گفتوگونکردن رهبران مذهبی و دخالت کشــورهای غربی، از جدیترین عوامل این اتفاق هســتند. شخص رئيسجمهور و کابينه ایشان تواناییهای زیادی برای از بين بردن این سه عامل یادشده دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.