مثل دوران انتخابات با مردم رفتار کنید

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست:

رئيسجمهوری روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رســانههای داخلی و خارجی، گفت: «ملت بزرگ مــا بزرگترین حضور خود را در انتخابات به نمایش گذاشتند. ٤٢ ميليون جمعيت در انتخابات حضور پيدا کردند که اگر میتوانستند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.