تخلف مهمی نداشتیم

Shargh - - سیاست -

چندروز از اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری گذشته؛ مقامات بلندپایــه نظیر «علی لاریجانی»، رئیس مجلس، پیام تبریک به منتخــب ملت صادر کرده؛ اما اصولگرایان یکصدا یک حرف را میزنند : «تخلف در انتخابات ». البته این بار اول این طیف سیاســی نیست که پس از شکست ادعای تخلف میکنند؛ ســال 94 پس از شکست سنگین اصولگرایــان در انتخابات مجلس شــورای اســلامی در تهــران، باز هم ادعــای تخلف دولتیهــا در انتخابات را کردند؛ تخلفی که هیچگاه ثابت نشــد. اینبار هم با وجود تبلیغات گســترده حامیان ابراهیم رئیسی، او در انتخابات شکســت خورد تا باز هم این جناح زمزمه تخلف را تکرار کنــد. در آخرین مورد، کانال تلگرامی «رجانیوز» به نقل از «رئیسی» و «نیکزاد»، رئیس ستاد او، در نشست با فعالان ستاد خود در تهران صحبتهایی منتشر کرد که ادعاهای بزرگی هستند. در این صحبتها «ابراهیم رئیسی» مدعی شده که «تخلفات موردی نبوده و سازماندهیشده بودند که ما از طریــق قانون در حال پیگیری هســتیم». در این خبر «نیکزاد» هم مدعی شــده که «سربســته میگویم؛ ســیدابراهیم مانند مادری بود که بچه را رها کرد تا به آن آسیب نرسد و بچه به نامادری برسد». عصر روز برگزاری انتخابــات هم «نیکزاد» در صفحه توییتر خود مردم را به پیگیــری حق خود دعوت کرده بــود: «رأیدادن هم حق شهروندی اســت، هم حقالناس. به تدبیر این دولت که امیدی نیســت؛ مردم عزیز صبورانــه پیگیر این حق خود باشند .»

تخلف مهمی نبوده

اما این ادعاها در حالی مطرح شــده که یکشنبهشب «عباســعلی کدخدایی»، سخنگوی شــورای نگهبان، به «العالم» گفــت: «اگرچه تخلفات جزئــی صورت گرفته اســت، ولی خوشــبختانه تخلف مهمی نداشتیم که نیاز باشــد روند انتخابات را متوقف کنیم و درحالحاضر هم در فرصت بررسی شکایتها هستیم». او گفته که «طبق قانون بعــد از انتخابات ســه روز فرصت بــرای دریافت شکایتها تعیین شده و بعد از آن هفت روز فرصت داریم که به شکایتها رسیدگی کنیم و انشاءالله تلاش میکنیم که در این فرصت قانونی درباره نتیجه انتخابات و صحت قانونی آن اظهارنظر کنیم».کدخدایی درباره اعتراضهای یکی از نامزدهای انتخابات و مــوارد آن گفت: «اعتراض هایی که این دوستان داشــتند درخصوص کمبود تعرفه در برخی شعب بود یا اینکه برخی تعرفهها مهر نشده یا ساعات رأیگیری در برخی شعب زود تمام شده که رئیس ســتاد این با حضور در شــورای نگهبان مطــرح کردند.» سخنگوی شــورای نگهبان تصریح کرد: «تلاش میکنیم در ایــن هفته در جلســه شــورای نگهبان شــکایتها و گزارشهای دریافتی مطرح و نتیجه آن در فرصت قانونی خدمت مردم ارائه شود».

به قانون تمکین کنید

همچنیــن «کدخدایــی» در کانــال تلگرامــی خــود معترضــان را به تمکین به قانــون فراخوانده: «انتخابات با همــه شــوروحال خــود وقتی تمــام میشــود، تازه حرفوحدیثهای مختلف دربــاره اینکه چرا یکی برنده شــد و دیگری بازنده، شــروع میشــود و طرفیــن هم از انبوهی از علل و عوامل و دلایل برندهشــدن و بازندهشدن ســخن میگویند، الا آنچــه باید گفته شــود. در این میان آنهایی کــه به هر دلیلي رأی ندادند، عــلاوه بر این نکته، مرتب نهادهای دستاندرکار انتخابات را خطاب قرار داده کــه چرا غفلت کردید، چرا کوتاهــی کردید، چرا تخلفات را رســیدگی نکردید و دیگر چراهایی که خیلی هم دقیق نیست، اما انتظار مشروع این است که اولا همه به نتیجه انتخابات تمکین کنند و ثانیــا اجازه دهند مراجع نظارتی رســیدگی کنند و قبل از رســیدگی آنها پیشداوری نکنند. اکنون باید باور داشــت که قانون حاکم اســت و هرآنچه قانــون مقرر میدارد همان باید اجرا شــود، فارغ از اینکه چه کســی برنده است و چه کسی بازنده! اگرچه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در همه انتخابات مردم برنده هستند و لاغیر .»

ادامه اعتراض ستاد رئیسي

ادعاهای تخلف از سوی ستاد رئیسی از روز انتخابات در حال مطرحشــدن است. کمااینکه روز یکشنبه ابراهیم رئیسی در نامهای به آیتالله «احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان، از طرفی به این شورا «ابراز اعتماد و اطمینان » کرد و از سوی دیگر خواستار رسیدگی به آنچه «برخی تخلفات در قبل و حین برگزاری انتخابات 29 اردیبهشتماه » نامید، شــد. رئیســی بههمراه این نامه ســهصفحهای، صدها صفحه مســتند را در چندین مجلد برای شورای نگهبان ارســال کرده اســت. در بخشــی از این نامه آمده است: «همه مــا در نظام مقدس جمهوری اســلامی موظف و مکلف به حفظ جمهوریت نظام و پاسداری از آرای مردم که مصداق حقوق شــهروندی ایرانیان است میباشیم و اینجانب با وعدهای که به مــردم قهرمان و نجیب ایران دادهام، نمیتوانم در برابر ظلم به حقوق مردم ســکوت کنم؛ لذا تقاضا دارم در اجرای قانون به موارد گفتهشــده توجه و رســیدگی جدی شــود». از طرفی «حدادعادل»، عضو شورای مرکزی جمنا، هم در گفتوگو با «فارس» با اشاره به تخلفات ستاد انتخابات و شکایت رئیسی، گفت: «اعتراضات باید از راههای قانونی به صورت جدی پیگیری شود، ظاهرا آقای رئیسی اعتراضات خود را تسلیم شورای نگهبان کرده اســت و با پیگیری ایشــان و دیگران این کار انشاءالله به نتیجه برسد .»

مستنداتی که ارائه نشد

این اولینبار نیســت که این جریان سیاســی ادعاهای تخلــف بدون ارائه مســتندات را مطــرح میکند؛ پس از انتخابات اســفند 94 و عدم ورود حتی یک نفر از لیســت اصولگرایان در تهران به مجلس شــورای اســلامی، آنها ادعاهای زیادی را مطــرح کردند؛ یکی از آنها حدادعادل بود؛ او در آستانه انتخابات مجلس در دور دوم گفته بود: «موارد تخلفی بهصورت متعدد در ســطح کشور گزارش داده شــد و نمونههای آشکار و پنهانی از دخالت مقامات دولتی در انتخابات مرحله اول وجود داشته که مقدمهای برای دخالت صریحتر در مرحله دوم شــده است». چند روز بعد از این ادعاها «حسینعلی امیری »، سخنگوی وقت وزارت کشور، گفته بود : «من برای حدادعادل احترام زیادی قائلم. اگر اسنادی درباره تخلفات دولتی وجود دارد، حتما باید ارائه شود. تاکنون هیچ مدرکی در این زمینه به وزارت کشــور نرسیده اســت. البته نمیدانم اسناد و مدارکی به شورای نگهبان رسیده است یا نه». او همچنین گفته بود: «اگر شورای نگهبان در انتخابات به این نتیجه میرسید که دخالت دولتی انجام شــده است، نتیجه انتخابات را تأیید نمیکرد؛ بهگونهای که در دورههای گذشــته همین اتفاق افتاده است. پس وقتی شــورای نگهبان نتیجه انتخابات را تأیید میکند مشــخص میشــود که دخالــت دولتی در این زمینه اعمال نشــده اســت». اما با گذشت بیش از یکســالونیم از انتخابات 94 همچنان از اسناد تخلفات خبری نشده است.

16 میلیون هستیم!

درحالیکــه اصولگرایان بــر خط تخلــف میروند، همزمان بر خط منتقدان 16 میلیونی دولت هم میرانند؛ آنها همچنان بر 16 میلیون رأی رئیســی میبالند و خود را گروه منتقد قوی دولت مینامند. حدادعادل دراینباره گفته: «آقای رئیسی بهعنوان ســخنگوی این 16 میلیون توانســت با حضور خود در انتخابات ریاســتجمهوری آنها را همســو کند؛ بنابراین دولت باید برای پاسخگویی به ایــن مطالبات کار واقعی، عملــی و جدی کند که اگر موفق شــود، ما نیز خوشحال خواهیم شد؛ اما اگر دولت موفق نشــود، این مطالبات ادامه دارد». نادر طالبزاده، از همراهان رئیســی هنگام ثبتنــام در انتخابات هم به «تسنیم» گفته: «یک گروه حزباللهی بهصورت یکدست پشــتیبان آقای رئیســی هســتند که این خود یک قدرت است». عضو شــورای مرکزی جمنا تأکید کرد: «ما تلاش میکنیم جریان بزرگتری به همین تعداد جذب شود؛ اما باوجود همین فرصت کمی که بود و با توجه به فرصت بســیار کمی که آقای رئیسی داشــت این 16 میلیون رقم بســیار خوبی بود. آقای رئیســی به پشــتیبانی همین 16 میلیون نفر میتواند بســیار قدرتمند باشد». پیش از این دو نفر، «ســعید جلیلی» و «عزتالله ضرغامی» پیشنهاد دولت سایه را داده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.