تشکیل هیئت منصفه براي رسیدگی به شکایات دانشجویان امیرکبیر

Shargh - - سیاست -

ایسنا:

یکشنبه گذشته نصب عکس نخستوزیر دوران جنگ بر روی بورد انجمن اسلامی دانشــجویان ترقیخواه دانشــگاه امیرکبیر موجب واکنش دانشجویان تشکل بسیج دانشجویی شد. این دانشجویان با استفاده از انبر قفلی بورد انجمن اســلامی دانشــجویان را شکســته و عکس را از روی بورد برمیدارند. این رفتار آنها موجب اعتراض دانشجویان شده و تجمعی بههمیندلیل صورت میگیرد. اصرار دانشــجویان بر قراردادن عکس در بورد انجمــن موجب درگیری لفظی بین آنها شــده و در نهایت موضوع با دخالت انتظامات دانشگاه خاتمه مییابد. دکتر ســیداحمد معتمدی، رئیس این دانشــگاه، در گفتوگو با ایسنا، از تشکیل هیئتمنصفهای به منظور رسیدگی به شکایات این دانشجویان خبر داد و گفت: درگیری بین دانشجویان دو تشکل در این هیئت رسیدگی و به شکایات مطروحه پاســخ داده میشــود.او در توضیح این اتفــاق گفت: «عدهای از دانشــجویان طرفدار دولت به مناســبت پیروزی دکتر روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری با هدف برپایی جشن و خوشحالی در دانشگاه امیرکبیر تجمع میکنند و دراینمیان دانشجویان پوستر یکی از مسئولین سابق را در بورد انجمن اســلامی نصــب میکنند. این اقدام موجــب واکنش و در نهایــت درگیری بین دانشــجویان دو تشکل انجمن اسلامی و بسیج میشــود که در نهایت درگیری لفظی آنها با کمک نیروهای انتظامات دانشــگاه خاتمه مییابد و آنها خواستار برگزاری جلســه با ریاست دانشگاه میشــوند.او در ادامه گفت: «بعد از خاتمه درگیری دانشجویان دو تشکل بســیج دانشجویی و انجمن اسلامی دانشجویان ترقیخواه، بنده جلسه جداگانه یکســاعتهاي با دانشجویان هر دو گروه برگزار کردم و صحبتهای این دانشــجویان را شــنیدم؛ اما نکتهای که وجود دارد، این اســت که تجمع دانشجویان انجمن اسلامی و حامی دولت در پی پیروزی دکتر روحانی و در راســتای فرمایشــات مقام معظم رهبری کــه فرمودند انتخابات ریاستجمهوری نوعی پیروزی ملت محسوب میشود، در دانشگاه صورت گرفته و اگر این دانشــجویان تخلفی هم در نتیجه نصب پوستر یکی از مسئولین سابق انجام داده باشــند، باید به وسیله مسئولین دانشگاه رسیدگی شود و این درست نیســت که تشکل بسیج دانشجویی خودشان مســتقیما وارد ماجرا میشدند.» رئیس دانشــگاه امیرکبیر تأکید کرد: «بنده معتقد هســتم دانشــجویان انجمن اسلامی نیز نباید اقداماتی خلاف مقررات دانشگاه انجام بدهند؛ در واقع دانشگاه امیرکبیر یک دانشگاه سیاسی است و دانشجویان همواره در مسائل اجتماعی و سیاسی فعال هستند و باید اقداماتی که در این راستا صورت میگیرد، در شأن و جایگاه دانشگاه باشد». معتمدی به خطمشی فعالیتهای سیاسی دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر اشاره کرد و گفت: «یکی از خطمشیها و البته خطوط قرمز دانشــگاه برای انجام فعالیتهای سیاسی و اجتماعی دانشجویان این است که باید قوانین و مقررات لازم در این زمینه از ســوی تشــکلهای دانشجویی رعایت بشــود و فعالیتهای سیاسی آنها موجب برهمزدن نظم دانشگاه نشود و همه دانشجویان باید به قوانین و مقررات لازم احترام بگذارند و کاری انجام ندهند که در شأن جایگاه دانشگاه نباشــد. در جلسهای که با دانشجویان دو تشکل بسیج و انجمن اســلامی دانشــجویان داشتیم، آنها درخواستشــان این بود که چرا در اتفاق روز گذشــته انتظامات سریع عمل نکرد. باید بگوییم که ما ورود انتظامات به مســائل دانشجویی را در شأن دانشگاه امیرکبیر نمیبینیم و دانشجویان نباید حرمت دانشــگاه را بشکنند».به گفته او، دانشگاه امیرکبیر قوانین و مقررات لازم را در همه حوزهها دارد و اگر مســئله و اختلافی هم وجود داشــته باشــد، لازم نیســت که خود دانشــجویان حکم صادر و آن را نیز اجرا کنند. در واقع مفهوم جامعه مدنی به این معنی اســت که هر کســی نمیتواند بر حســب تشخیص خــود عمل و قضاوت کند و انتظار ما نیز این اســت که دانشــجویان براســاس مقررات جامعه مدنی حرکت کنند.او گفت: «دانشجویان به دلیل اقتضای سنی و شــور و هیجان زیادی که دارند، ممکن اســت اشتباهاتی هم انجام بدهند؛ اما رویکرد ما در دانشــگاه این اســت که اقدام و تصمیمی انجام ندهیم که موجب ســرخوردگی آنها شود و باید همه مسائل با تدبیر و اندیشه درست شود ».رئیس دانشگاه امیرکبیر در پایان از تشکیل هیئت منصفه دانشگاه به منظور رسیدگی به اتفاقات دانشــجویان خبر داد و گفت : «این هیئت به منظور رسیدگی به شکایات دانشــجویان هر دو تشکل انجمن اسلامی و بسیج تشــکیل خواهد شد و همه شکایات و خواستههای دانشجویان در این هیئت بررسی میشود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.