شرایط مذاکره با عربستان در حال فراهمشدن است

Shargh - - سیاست - عبدالله نوری . وزیرکشور دولت اصلاحات

برخــلاف برخــی تحلیلهــای ســطحی و کوتهبینانــه، بــا موفقیت «برجام» و سیاســت خارجی فعال و مســالمتجویانهای که دولت یازدهم در پیش گرفت، نهتنها دیگر ایرانهراسی در دنیا و سطوح بینالمللی، طرفدار و خریداری ندارد، بلکه بسیاری از کشورها، چنانچه امنیت فعالیتهای اقتصادیشــان در ایــران تضمین شود، علاقهمند به همکاری گسترده با ایران، در زمینههای گوناگون هستند و این موضوع، باعث ســرگردانی و شــاید عصبانیت برخی از رقبای منطقهای ایران و رژیم صهیونسیتی شده است.

ایــن روزهــا، عربســتان ســعودی، ســران کشورهای اسلامی را، به نام مقابله با تروریسم دعوت کــرده، امــا از همه کمــک میطلبد تا یکصــدا بــرای مقابله بــا ایــران گام بردارند! میهمانــان امــا، ظاهــرا از دلارهاي ســعودی متنعم ميشــوند و در عمل حاضر نیســتند با سیاستهای سعودی یا ترامپ همراهی کنند.

فکــر میکنم شــرایط مذاکره با عربســتان، رفتهرفته در حال فراهمشــدن اســت؛ چراکه ســعودیها با وجود اســتفاده از همه ابزارها، همچنــان در دســتیابی به اهداف خــود ناکام ماندهانــد. این اقدامها، آخریــن تیرهای ترکش عربســتان اســت که پرتاب میشــود، ولی در نهایت عربســتان برای حل مشکلات منطقهای به سوی مذاکره با ایران گام برخواهد داشت.

به اعتقاد مــن، مذاکره با عربســتان به نفع مصالــح ایران و بازگشــت آرامش بــه منطقه خواهد بود؛ البته پس از اینکه از مستی اینگونه کنفرانسها و ملاقاتها خارج شــود. ســخنان ملکسلمان اهمیت ندارد که به باور من بیش از آنکه نشــانه اقتدار عربســتان باشــد، نشانه اســتیصال آن کشور است. ترامپ در این جلسه راجع به ایران سخنان تندی گفت، ولی برخلاف هدفی که خواســتِ برگزارکننــدگان کنفرانس بود، هیچ وعدهای نداد. تنها به آنها اعتماد داد که من به دنبال دموکراســی در کشورهای شما نیســتم. شــما هرگونه میخواهید کشور خود را اداره کنیــد، من پیگیر منافع آمریکا هســتم و قراردادهایی که منعقد کــردم، برای این هدف است.

ترامــپ بــه عنــوان نماینده کشــور مدعی قدرتمندتریــن دموکراســی، در شــرایطی کــه انتخابات ایران با حضور حماســی و باشــکوه ایرانیــان، جهان را متوجه خود کرده اســت، به کشــوری که به شــیوهای غیردموکراتیک اداره میشود، سفر میکند و تنها کشوری را که مورد حمله قرار میدهد، ایران است.

کشــوری که صادرکننده تفکرات افراطی به نقاط مختلف جهان اســت و آبشخور فکری و نظری جریانات خشــونتطلبی مثــل طالبان، القاعده و داعش است و پرونده تروریستهای 11 سپتامبر و ارتباط آنان با مراکز قدرت عربستان، در آمریکا مطرح اســت، میزبان رئیسجمهور آمریکا میشــود تا علیه تروریسم تصمیمگیری کنند؛ یا للعجب!

بههرحــال چنانچــه دولــت و دســتگاه دیپلماســی ایران، با تدبیر و تیزهوشــی بیشتر، سیاست منطقهای و بینالمللی خود را پیگیری و از فرصــت پیشآمــده بهرهبــرداری کرده، با یکایــک کشــورهای شــرکتکننده در اجلاس گفتوگو کند و در راه بهبود و گســترش روابط گام بــردارد، آتیــه روابط با تمامی کشــورهای اســلامی، حتــی عربســتان را، مثبــت ارزیابی میکنم. منبع: کانال شخصی عبدالله نوری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.