استخدام اهل سنت در نهادهای قضائی و امنیتی

Shargh - - سیاست -

«شــرق»، آمنه شــیرافکن:

راننده بلوچ قرار بــود ما را از زاهــدان برســاند به خــاش. بیش از یک ســاعت در مســیر بودیم. با همان پوشش سفید بلوچی و تهلهجه شیرینش تا مقصد از تحلیلهایش گفت؛ از اینکه سردار شــهید شوشتری با بزرگان بلوچ به گفتوگو نشسته بود به نیکی یاد میکرد، از دولت روحانی راضی بود، مدام از دغدغه بیکاری مردمان شهرش میگفت. از اینکه گاهی قاچاق گزینه ناگزیر مردمان بلوچ میشود.

حالا یکــی دو روز پس از پیروزی حســن روحانی در انتخابات ریاســتجمهوری، تحلیل رأی قومیتها براي او از اهمیت ویژه برخوردار اســت. «علی کُرد»، نماینده خاش، نصرتآباد و میرجاوه و کورین است. از خواستهها و مطالبات بلوچها و اهل ســنت میگوید. از اینکه باید تابوی استخدام اهل سنت در نهادهای امنیتی و قضائي شکسته شــود، از اینکه ســهمیه ویژهای برای استخدام زنان در سازمانها و ادارهها در نظر گرفته شود و مهمتر اینکه بازارچههای مرزی احداث شود و نگاه صرفا امنیتی به مرز جاي خود را به رونق اقتصادی بدهد.

رأی 73درصــدی سیستانوبلوچســتان به حســن روحانی حرف تازهای نیســت. اهل ســنت در انتخابات اغلب نیمنگاهی به رویکــرد میانهروها و اصلاحطلبان دارنــد. کُرد تأکید دارد کــه دولت روحانــی باید برنامه ویــژه بــرای بهبــود وضعیــت معیشــت و راههــا در سیستانوبلوچستان ارائه دهد.

دولت روحانی در دور گذشــته میتوانست چه کارهایی انجام دهد که نداد؟

سیســتان و بلوچستان در گذشــتهای نه چندان دور قطب کشاورزی بود. باید این فرصت به منطقه بازگردد.

منطقه باید قطب گردشگری شود. نوروز 96 خیلیها برای بازدید و گردش به استان ما آمدند اما زیرساختها ضعیف است. مناطق گردشــگری استان باید از سیمای ملی بهدرســتی به مردم معرفی شود؛ نه اینکه کماکان تصاویــر غیرواقعــی از منطقه ارائه شــود. سیســتان و بلوچستان با داشــتن پتانســیلهای فراوان گردشگری، میراث فرهنگی و کشــاورزی باید طور دیگری دیده شود. از منطقه روتک و بمپور و پشــت کوه گرفته تا رودخانه کاروندر.

برای این پتانســیلها که گفتید چه میتوان کرد، شــما نماینده خاش هستید، بفرمایید که پیشنهادتان چیست؟

ما هم در پرورش میگو تجربه خوبی داشــتیم و هم تولید هندوانه و پنبه. از اینها گذشــته توان دامپروری با درنظرگرفتن پوشــش گیاهی منطقه درخورتوجه است. ســواحل مک کوران و اســتفاده بهینه از دریا نیز از دیگر پیشنهادهای مشخص ماست. در این زمینه در دوره پیش توفیق چندانی حاصل نشــد. همچنین منطقه ما بعد از بازرگان دومین مرز خاکی را از نظر وســعت داراســت. ما از مرز مشــترکمان با افغانســتان و پاکستان به جای بهرهبرداری مثبت، تولید نگاه منفی کردهایم.

به شــکل خاص منظورتان ایجاد بازارچه مرزی است.

بله، بازارچه مرزی نــه تنها دید صرفا امنیتی به مرز را از بیــن میبــرد که با تولید اشــتغال بــرای مردم این منطقه همراه اســت. مرز ما به بازارهای آســیای میانه نیز نزدیک اســت، اما تردد کامیونهــای ویژه صادرات و واردات در جادههای کنونی امکانپذیر نیست. به همین خاطر دوباندهشدن جاده خاش به ایرانشهر، ایرانشهر به نیکشهر و نیکشــهر به چابهار باید در دستور کار دولت باشد.

یکی از دغدغهها مباحث مربوط به اســتخدامها بوده، در این زمینه چه نکاتی مدنظرتان است؟

باید موانع استخدام نیروهای شریف بلوچ و اهل سنت در دســتگاهها و نهادهای قضائی، امنیتی و سیستم اداری برطرف شود. تلاشهایی انجام شده اما هنوز جای کار دارد. خلاصه اینکه اهل سنت هم چشــمانتظار اجرای عدالت اجتماعی و بهشــکل اخص اجرای عدالت استخدامی در امور کشــورداری است. امید اســت که دولت جدید آقای روحانی نگاه ویژهای به استخدام نیروهای اهل سنت داشته باشــد. نیروهایی که اغلــب در دورههای مختلف به دلایل واهی از حضور، انتصــاب در مقامهای دولتی و حضور در پســتهای کلیدی بازمانده بودند. در بســیاری چارتهای ســازمانی استان، جایگاههایی تعریف شده که اکنون خالی اســت. بررســی دوباره این چارتها و اســتخدام نیروهای جوان و تحصیلکرده اهل ســنت نیز از دیگر خواستههای مشخص ما از دولت حسن روحانی است.

استان شما در ثبتنام زنان در شورای شهر بسیار عملکرد مثبتی داشــته، ولی کماکان در پســتهای مختلف حضور زنان کمرنگ است.

بله، در امور بانوان دولت کوتاهی داشته است. زنان نیمی از جامعه ایرانیانــد؛ اما آیا برای این نیمه به فکر اشــتغالزایی، امــکان تحصیل و حقوق برابــر بودهایم. دولت باید همانطور که برای خانواده شهدا و ایثارگران ســهمیه ویژه گذاشته برای اســتخدام زنان هم سهمیه خاصی اختصــاص دهــد. دلیلش این اســت که زنان سیستانوبلوچستان سالهای سال از حق آموزش برابر و دسترســی به اشــتغال مناســب محروم بودهاند. باید درصــدی به اســتخدام زنان تعلق گیــرد. هماکنون که فضای باز سیاسی در کشور به وجود آمده باید به تاریخی نگاه کرد که تا چندی پیش زنانش از سواد محروم مانده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.