پیام تبریک جامعه روحانیت به روحانی

Shargh - - سیاست -

شــرق:

جامعه روحانیت مبــارز در پیامي پیروزي حســن روحانــي در انتخابات را تبریك گفــت. در این پیام آمده اســت: «خداوند منان را شــاکریم که ملت بزرگ، مؤمن و فهیم ایران را در خلق حماسهای دیگر سرافراز کرد. به این ملت درود میفرستیم و خاضعانه از محضر حضرت حق جلوعلا، بهروزی، ســربلندی، رفاه و تعالی مادی و معنوی مردم عزیز را خواستاریم. بــه رئیسجمهور منتخــب جناب آقای دکتر حســن روحانی تبریک میگوییم و اعتماد مجدد مردم شریف ایران به ایشان را موهبتی بزرگ دانسته و انتظار داریم ایشان و دولت محترمشان نســبت به اجرای تذکرات مقــام معظم رهبــری و وظایف قانونــی و وعدههای مطرحشده و خواســتههای بحق مردم، جدی و کوشا باشــند و دوران جدیــد را کــه خود وعــده دادهاند، با ســرعت و کارایی بیشتر و اشــتباه کمتر تداوم بخشند و بهخصوص در رابطه با محرومیتزدایی، اشــتغال، رونق تولیــد، افزایش اقتدار ملی و توســعه اخلاق و فرهنگ دینــی، گامی بلند و تأثیرگــذار بردارند. دوران پس از انتخابات زمان وحدت، یکدلی، حسنظن، تلاش و کوشش مضاعف است؛ لذا همه با هم ایستادگی در برابر دشمنان و دوستی و محبت به دوستان و مؤمنان را وجهه همت خود قرار دهیم و همه از قانون تمکین کنیــم. صادقانه در خدمت هم باشــیم، به آرمانهای بلند انقلاب اســلامی وفــادار بمانیم، سیاســتهای کلــی ابلاغی مقــام معظم رهبری را نقشــه راه خود قــرار دهیم و با نظارت صحیح بــه دولت و مجریان و ســایر خدمتگزاران کمک کنیم؛ انشــاءالله. جامعه روحانیــت مبارز از مراجــع عظام تقلیــد، حوزههای علمیه، روحانیت معظم و ســایر نخبگان، مســئولین اجرائی، نظارتی، کاندیداها و فعالان سیاسی و رسانهها و قاطبه ملت شریف ایران علیالخصوص مقام معظم رهبری دامعزه که در خلق این حماسه عظیم و ماندگار نقشآفرین بودهاند، صمیمانه سپاسگزاری مینماید. والسلام علیکم و رحمتالله و برکاته».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.