اعلام رسمی نتایج انتخابات میاندورهای مجلس دهم

Shargh - - سیاست -

پایگاه اطلاعرســانی وزارت کشور:

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 38 اسامی منتخبان انتخابات اولین میاندورهای دهمین مجلس شــورای اسلامی را اعلام کرد. متن اطلاعیه ســتاد انتخابات کشــور به این شرح اســت: «اســامی منتخبان انتخابات اولین میاندورهای دهمین دوره مجلس شــورای که موفق به کسب اکثریت نسبی آرای صحیح در حوزه انتخابیه شدهاند، به این شرح اعلام میگردد:

1- در حــوزه انتخابیــه اصفهــان آقــای حســن کامراندســتجری با کســب 242 هــزار و 889 رأی از مجموع 696 هــزار و 755 آرای صحیــح مأخوذه به مجلس راه یافت.

2- در حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر آقای علی جلیلی با کســب 33 هزار و 715 رأی از مجموع 153 هزارو 408 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت.

3- در حوزه انتخابیه بندر لنگه بســتک و پارسیان آقای ناصر شــریفی با کســب 38 هــزار و 799 رأی از مجمــوع 120 هــزار و 227 آرای صحیــح مأخوذه به مجلس راه یافت.

4- در حــوزه انتخابیه اهر و هریــس آقای بیتاله عبداللهی با کســب 23 هزار و 144 رأی از مجموع 102 هزار و 309 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.