تبریک آیتالله امینی به رئیسجمهور

Shargh - - سیاست - politics@sharghdaily.ir

ایســنا: آیتالله امینی، از مراجع تقلید و عضو خبــرگان رهبــری، در پیامــی به حجتالاســلام حســن روحانــی، انتخــاب مجدد او به ســمت ریاستجمهوری را تبریک گفت و برای وی آرزوی توفیق کرد. در بخشــی از متن این پیام آمده است: مشــاهده صفهای طولانی شــما مــردم عزیز و انتظار چندســاعته برای مشــارکت در سرنوشت و آینده کشــور و نمایش احســاس مؤثربودن در مهمترین رویداد سیاســی، فرهنگــی، اجتماعی و اقتصادی ایران ســرافراز، همه دوستان و دشمنان داخلــی و خارجی و رفقا و رقبــای دور و نزدیک اعم از مســلمان و غیرمسلمان را بر آن داشت که در برابر عظمت و قامت بلند امید و نجابت شــما مردمان شــریف، آگاه و زمانشــناس، سر تعظیم فرود آورده و زبان به تحســین بگشــایند. من نیز بهعنوان یک عضو کوچک از خانواده ایرانیان عزیز، از صمیم قلب مراتب ســپاس و درود خود را نثار شما میکنم و خداوند را برای نعمت وجود چنین مردمی وظیفهشناس، شاکر هستم. از رهبر فرزانه و مدبــر انقلاب نیــز صمیمانه تشــکر و قدردانی میکنم که با درایتی تحسینبرانگیز و هدایتها و سخنانی آرامشبخش، همه نگرانیهای پیش از انتخابات را از بین بردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.