بیانیه مجلس خبرگان درباره حضور مردم در انتخابات ۹۶

Shargh - - سیاست -

ایسنا:

مجلس خبرگان رهبری به مناسبت حضور مردم در انتخابات 96 بیانیــهای را با امضای آیتالله احمــد جنتی صادر کرد. در بخشــی از متن این بیانیه آمــده اســت: حضور پرشــور مــردم در دو انتخابات «دوازدهمین دوره ریاستجمهوری» و «پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا» بار دیگر پاسخ دندانشکنی به دشــمنان عنود و لجوج این مرزوبوم بود که با حضور پرصلابت خود در این عرصــه، حمایت از آرمانهای امــام راحل عظیمالشــأن و مقام معظــم رهبری در دفــاع از کیان نظام مقدس جمهوری اســلامی را به نمایش گذاشت و مسئولیت دولتمردان را در خدمت خالصانه به این ملت فداکار و ایثارگر مضاعف نمود. مجلس خبــرگان رهبری، ضمن ســپاس و قدردانی از حضور حماســی مردم و تقدیر و تشــکر از مجریان و ناظــران برگزاری ایــن انتخابات، بــا آرزوی توفیق بــرای رئیسجمهور منتخــب، از ایشــان میخواهد در چارچوب قانوناساســی و منویــات مقام معظم رهبری و پاسداشت خون شهیدان انقلاب اسلامی در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و مطالبــات بهحق مــردم، گام بــردارد و تحتتأثیر جریانهای سیاسی قرار نگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.