نشست600نفره جمنا پنجشنبه برگزار ميشود

Shargh - - سیاست -

تســنیم:

لطــفالله فروزنده، عضو شــورای مرکزی جبهه مردمی نيروهای انقلاب اســلامی از نشست ۶۰۰نفره این جبهه در پنجشنبه هفته جاری خبــر داد. لطفالله فروزنده با اشــاره به جزئيات نشست گذشته جبهه مردمی گفت: یک واقعيتی که وجود دارد، این است که ما با دولت مستقر رقابت میکنيم، دولت مستقر نيز از همه امکانات خود استفاده می کردیم و طبيعی بود بــرای رأیآوردن به آب و آتش بزنــد؛ بنابراین اگــر برخی برنامههــا را بهتر اجــرا میکردیم و فرصت داشــتيم برای بدنه مردم واقعيتها را تبيين کنيم، مســئله فرق میکرد. وی در پاســخ به این ســؤال که آیــا جبهه مردمی بــا آقایان رئيســی و قاليباف دیدار میکند یا خير، تصریح کرد: بله، آقای رئيسی و آقای قاليباف چهرههای ارزشــمندی هســتند و نقش بســيار اساسی در مســئله انســجام نيروهای انقلاب و تحقق 1۶ ميليــون رأی داشــتند و ما بایــد از ظرفيت آنها استفاده کنيم و در خدمت آقایان باشيم، ما باید این شــور و حرارت جبهه را حفظ کنيم و امروز نيز درباره این موضــوع بحث کردیم و ابعاد آن در کميتهها بررسی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.