محاكمه مقام سطح بالا به صلاح نيست

Shargh - - سیاست -

خبرآنلايــن:

محمدرضاباهنــر، در واکنش به اینکــه قوه قضائيــه در ادعایی گفتــه روحانی را درباره ادعاهایش در مناظره بازخواســت میکند، گفت: برای اینکه انضباط گفتاری و رفتاری حاکم شود، قوه باید رسيدگی کند. اما اگر بنا باشد فردی بنا بــه عرف حرفــی بزند و یک مقام ســطح بالا محاکمه شــود. من صلاح نمیدانم، اما اینکه در یک محفلی صحت و سقم این حرفها مشخص شود بسيار خوب اســت. او درباره ناطقنوري هم افزود: تا جایی که من میشناســم ایشــان خود را ســرباز نظام میداند؛ بارها از زبان ایشــان شنيدم تبعيت ایشــان از رهبری در حدی است که بارها به رهبری هم گفتند اگر رهبر امر کنند ایشان برود ميرجاوه مســئول عقيدتی - سياســی آنجا شود، ایشــان تبعيت میکنــد. خود ایشــان مقلد رهبر هستند، شــاید به دليل کبر سن و تکراریبودن کار بوده که ایشان از بازرسی استعفا دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.