سور ر ئيانستجمهوخرامبرياكاتدينيش رتابرهاشركمتپ دمري عدردابكردستان

Shargh - - اقتصاد -

شــكوفه حبیبزاده:

بازي دو سر ســود. این معیار دیدار و مذاکرات پیرو آن، بین دونالد ترامپ و ملکسلمان، پادشاه عربستان سعودی است. از آغاز سفر رسمي هیئت بلندپایه آمریکایي به عربستان، بحثهاي زیادي درباره سرمایهگذاري دوسویه این دو کشــور و فروش تسلیحات نظامي آمریکا به عربستان مطرح شده بود.

طبق اخبار منتشرشــده به نقل از شــبکه اســکاینیوز عربی، عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانس مطبوعاتی خود، با رکس تیلرســون، همتای آمریکایی خود، گفت: ســفر رئیسجمهور آمریکا به عربســتان آغاز ســاخت آیندهای جدید در روابط اســتراتژیک دوجانبه و تقویت همکاریها میان دو کشــور و جهان عرب و اســام است. الجبیر همچنین به توافقهای امضاشــده میان ســلمانبنعبدالعزیز، پادشــاه عربستان و ترامپ اشاره کرده و گفت این توافقها به شراکت استراتژیک قویتر میان دو کشور میانجامد.

بنا بر اخبار منتشرشــده، عربســتان و آمریکا مجموعه توافقهایی را در زمینههای تجاری و سرمایهگذاری در زیرساختها، بخش تکنولوژی، بخشهای دفاعی و تولیدات ویژه امضا کردند که براساس آن، عربستان و آمریکا در اقتصادهای یکدیگر ســرمایهگذاری انجام میدهند. تنها در بخش دفاع و خریدهای فوری ســعودیها از آمریکا، توافق شــد ریاض 110 میلیارد دلار ســاح از آمریکا بخرد و در 10 سال تا ٣50 میلیارد دلار دیگر در این زمینه هزینه شــود. در مقابــل دولت ترامپ هم وعده داده تا خط مونتاژ برخی تولیدات دفاعی خود را به عربســتان منتقل کند که از جملــه آن قرارداد غولهای تســلیحاتی آمریکا، یعنی لاکهید مارتین، جنرال داینامیک، رایتون و جنرالالکتریک با سعودیهاست.

آمریکا طبق این توافق باید خط مونتاژ بالگردهای نظامی بلکهاوک را به عربســتان منتقل کند. تحقیقات، برنامهریزی و ســاخت 50 درصد از نیازهای ارتش عربســتان به انواع خودروهای زرهی، شــامل تانک و خودروهای ســبک و سنگین نیز به آمریکاییها واگذار شد که خط تولید این محصولات، باید در داخل عربســتان ایجاد شود. عادلالجبیر ارزش توافقهای امضاشــده میان دو کشــور را حدود 500 میلیارد دلار ارزیابی کرده است.

ســعودیها عاوه بر خرید مستقیم تســلیحات از آمریکا قرار است دســتکم 45 میلیارد دلار نیز در بازارهای ایالات متحده سرمایهگذاری کنند. خرید و ارتقای سیستمهای دفاع موشکی تاد و پاتریوت، یکی دیگر از توافقهای دو کشور است که سعودیها مقابله با توان موشکی ایران را به شــکل مشــخص در این قرارداد مورد توجه قرار دادهاند. این تمام ماجرا نیســت. همچنین قرار است آمریکا در صنعت نفت عربستان، 50 میلیارد دلار ســرمایهگذاري کند. این در کنار ٢00 میلیارد دلاري است که بناست در روابط تجاري دو کشور در نظر گرفته شود.

این در حالي اســت که گفته ميشود، میزان سرمایهگذاري بلندمدت مشــترك این دو کشور به هزار میلیارد دلار هم خواهد رسید که جزئیات آن هنوز منتشر نشده است. کارشناسان معتقدند، توافق تاریخي بین این دو کشــور نخست با هدف خرید امنیت عربســتان در منطقه و سپس با درنظرگرفتن سود حاصل از آن براي سه حامي اصلي ترامپ در انتخابات آمریکا )کمپانيهاي نظامي، نفتي و ساختماني و عمران( صورت گرفته اســت. برخي کارشناسان حتي به سند چشــمانداز ٢0٣0 عربستان براي دستیابي به رتبه نخست منطقه هم اشاره ميکنند و معتقدند عربستان قصد دارد، وابســتگي خود به اقتصاد نفتي را با ســرمایهگذاري خارجي و تــاش در دیگر حوزههــا جایگزین کند. درهرحال ایــن اقدام دوجانبه ميتواند هزینه نظامي ایران را افزایش داده و سرمایهگذاري خارجي در ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

عــاوه بر آنکه تحمیــل هزینههاي نظامي به بودجه کل کشــور که همواره میزان ثابتي اســت، ميتواند در تحقق وعدههاي دولت در آینده تأثیرگذار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.