رونق اقتصاد آمریکا با مکیدن سرمایههای عربستان

Shargh - - اقتصاد - قاسم محبعلی مدیرکل غرب آسيای وزارت امور خارجه در دولت اصلاحات

همه تاش عربســتان ســعودی برای آن اســت که بتوانــد از این طریق بــرای خود امنیت بخــرد. در واقع برای عربستان جنبه اقتصادی این ماجرا، چندان اهمیتی نــدارد و جنبه اقتصادی این قراردادها بیشــتر معطوف به آمریکاســت. دولت ترامپ به دنبال آن اســت که به قولهای انتخاباتی خود عمل کند و ســه کمپانی حامی خــود در انتخابات آمریکا را راضــی کند. صنایع نظامی، کمپانیهای نفتی و کمپانیهای ســاختمانی و عمرانی مدافعــان اصلــی ترامــپ در انتخابات آمریــکا بودند. طبیعی است هدف دولت ترامپ، تزریق سرمایه خارجی یا نگهداری از ســپردههای عربستان در آمریکاست تا به این طریق، بر شعار انتخاباتی خود درباره ایجاد اشتغال، افزایش رشــد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی و شعار معروف «آمریکای اول» مهر تأیید بزند. چنین اقدامی به طور غیرمســتقیم روی ســرمایهگذاری خارجی در ایران از چند جنبه، تأثیرگذار خواهد بود. نخســت، وقتی قرار است صد میلیارد دلار هزینه نظامی در عربستان از سوی آمریکا انجام گیرد و عربستان هم سالی ٨0 میلیارد دلار هزینه نظامی برای کشــور خود در نظر بگیرد، مســابقه تســلیحاتی بزرگی در خاورمیانه ایجاد خواهد شــد. این مســابقه تسلیحاتی، بیش از آنکه طرف اصلیاش ایران باشد، هزینههای ملی و اداری ایران را افزایش میدهد. بهاینترتیب ایران برای اینکه از این مســابقه عقب نماند و بتوانــد توان دفاعی خود را تقویــت کند و بازدارندگی دفاعی و امنیتی خود را افزایش دهد، باید سرمایهگذاری بیشتری روی این بخش داشــته باشد. با توجه به اینکه درآمدهای کشــور، درآمدهای مشخصی است، طبیعتا روی توسعه اقتصادی ایران و وعدههای رئیسجمهوری برای بهبــود وضعیت معیشــت و افزایش اشــتغال و پیشبرد فعالیتهای عمرانی تأثیر مستقیم میگذارد؛ زیرا هزینههای نظامی بازگشت ندارد و صرفا جنبه هزینهای دارد. از طرفــی بــا توجه بــه محدودیتهایــی که در ســرمایهگذاری در جهان وجود دارد، سرمایهگذاریهای متقابلی که چه در عربســتان ســعودی چــه در آمریکا چــه در خلیــج فارس صــورت بگیــرد، هزینــه جذب ســرمایهگذاری خارجی در ایران را افزایش میدهد. این مسئله، هدف دوم عربســتان و آمریکا در منطقه است. هدف ســوم، درباره صنعت نفت خواهد بود. اگر تولید نفت در آمریکا که بخشــی از سرمایهگذاریها میتواند به آن ســمت میل کند؛ چــون کمپانیهای نفتی متحد دولت ترامپ هســتند، طبیعتا به بازار نفت فشــار وارد میکند و با توجه به مضایقی که در بازار نفت وجود دارد و خریداران کمتری در جهان وجود دارند، افزایش تولید به تولیدکنندگان فشار میآورد و یکی از این تولیدکنندهها میتواند ایران باشــد؛ اما این مسئله شاید برای عربستان که وارد بازار داخلی در صنایع پاییندســتی نفتی آمریکا میشــود، چندان مهم نباشــد. عربســتان قصد دارد با افزایش وزنی اقتصادی، سیاســی و امنیتی خود و تاش بــرای جذب متحد یا مؤتلف در جهان اســام و منطقه، بتواند امنیت خود را در این پوشــش حفظ کند و در کنار آن جاهطلبیهای خود در زمینــه رهبری جهان عرب و جهان اســام را تحقق ببخشد. البته باید در نظر داشت که آمریکا از ضعفهای کنونی عربســتان در منطقه به نفع خود بهره میبرد و با مکیدن سرمایههای عربستان ممکن است این کشور را در آینده با بحرانهای بیشتری در زمینههای اجتماعی و سیاسی مواجه کند.

اگر بــه بودجه آمریــکا توجه کنیــد، بودجه دفاعی آمریکا حدود 600 میلیارد دلار در ســال است. این نشان میدهد بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا وابسته به صنایع نظامی و دفاعی اســت. طبیعتا تزریق ســرمایه یا ایجاد بــازار برای صنایع نظامی، ســبب شــود بخشهایی که پس از جهانیشــدن و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، با بحران روبهرو شــد و توجیه مشخصی برای گسترش آن وجود نداشت، به این طریق حفظ شود و کمپانیهای زیرمجموعه نیروهــای نظامی را حفظ کنند. این امر هم ایجاد اشتغال برای آمریکا خواهد داشت و هم نیروهای نظامی در این کشور را راضی نگه خواهد داشت. از سویی عاقــه ترامپ و خانوادهاش و کمپانیهای نزدیک به او، به صنعت ســاختمان و بخش عمرانی است. آمریکا از این جنبه در دو دهه اخیر خیلی گســترش نیافته است؛ بنابراین ایجاد اشــتغال در این بخش هــم دور از انتظار نیست؛ بنابراین این امر به طبقه متوسط سفیدپوست در آمریکا هم بسیار کمک خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.